HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 12

JPEG (Deze pagina), 719.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

*10
Balans der exploitatie van een kilometer S.S. opbren-
‘ gende f 5,000.
, I UITGAVEN: OPBRENGSTEN ;
Prelevement van den Opbrengst ....... : f 5000
Staat */5 (f 5000--f 500) = f 900 Gekweekte renten = 7, 0/0 . = » 25 , ··
storting Vernieuwings-
fonds van den weg.
Exploitatiekosten 52 0/0 . . : >> 2,600
Storting Vernieuwingsfonds
van den weg . . : » 500
>> reservefonds . . . : >> 100
>> Vernieuwingsfonds
rollend materieel, `
4 0/0 van de gemidd.
_ opbrengst der S.S.,
· bedroeg in 18844 . : » 360
>> zieken- en onder-
0 steunings­ en peu- j
sioenfonds . . . ­:. » 50 j
Premiën ontwikkeling van het
verkeer, zuinig beheer, enz. i
x Il; 10/0 ....... : » 50
i Interest van het bedrijfskapi­ ` *‘ '
l taal:4,6°/0x2'/zxde ‘ l.
opbrengst ...... : >> 575 Nadeelig saldo . . . : 2_ll0l
g' · f5,l35 /5,135l ·-
D Ingevolge artikel 42 sub c der overeenkomst van Mە
_ *1870, verblijft nog aan de Maatschappij gedurende de 4 eerste .
l jaren, dat eene lijn in exploitatie komt f 000 per kilometer, l
* daarna gedurende 4 jaar ..... >> 300 >> »
` 0 daarna ........... nihil.
l Door deze bepaling wordt ten minste eenigszins tegemoet
gekomen aan de zeer groote risico, die de Maatschappij
, op zich nam, toen zij zich verbond, tot het exploiteeren `
van alle lijnen, waarover de Staat de beschikking mocht
verkrijgen. Bovendien moet niet vergeten worden, dat de
stortingen in de vernieuwings­ en reservefondsen geen
verliezen zijn, doch eene assurantie vormen tegen latere
· te groote schommelingen in de exploitatie-uitgaven. E
Doch voor het oogenblik drukken zij natuurlijk de:
0 jaarlijksche winst- en verliesrekening zeer beduidend.
E