HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 11

JPEG (Deze pagina), 771.17 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

" 2
. ·· l
9 .
meter van af f 7,398 tot f 8,943 en gemiddeld f 8,090.
_ De exploitatiekosten bedroegen van af 45 0/,, tot 48 0/0 en .
gemiddeld 47 °/O.
Van af 1881 zullen wg de zaak eenigszins naderbij be- j
_,, ·schouwen :
` ·lg ­ de uitgaven be-
opbrengst per kilometer. dldïiläggstigd. i
1881 .... f 9,070 49 0/O M
1882 .... » 9,551. 49,7 O/0 l
1883 .... » 9,274 52,6 °/0 ‘
1884 .... » 8,805 55 O/0
f 30,700 206,3
of gemiddeld . f 9,175 51,50/0
In deze vier jaren ziet men zeer duidelük, hoe of de _
proportioneele verhouding ongunstiger wordt, bij dalende ° l
rkilometrische opbrengst - iets wat trouwens iedereen
begrijpt,-­maar dat de heer vAN DER GoEs in zijn opstel ¥
. geheel over het hoofd ziet.
ll Omgekeerd kan men aannemen, dat in den regel bij
,_°` stggende kilometrische ontvangst, de verhouding tusschen
uitgaven en ontvangsten gunstiger wordt. Op dit denk­ T
- beeld berustte de oude concessie onzer Maatschappij. ' l
Volgens de schaal dier concessie, zoude der Maatschappij,
bij een opbrengst van f 5,000, na aftrek der kosten van
laden en lossen en van de gesloten treinen, vervoerd tegen
4 minder dan 2 cent per ton en per mijl, 73 °/0 voor exploitatie
toegerekend zijn. VVij exploiteerden (zie boven) bij der-
gelüke opbrengsten voor 55 0/0.
Nemen wij dus in het volgend overzicht aan: de exploi-
_ tatiekosten ad 52 "/0, zoo zal niemand ons van te zwart
schilderen kunnen beschuldigen.
exploitatiepercenten van vóór 1876 niet opgaat, omdat wij toen" in onze
exploitatierekening kosten moesten opnemen, die wij nu uit de reserve-
l fondsen en het vernieuwingsfonds voor rollend materieel kunnen kwijten.
Dit argument gaat echter niet zuiver op, omdat in die jaren dergelijke
bedragen nog geene groote rol speelden.
il