HomeHet "slecht" beheer der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen naar aanleiding van het artikel: De staatsspPagina 10

JPEG (Deze pagina), 806.47 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 50.13 MB

gr!
8
van den Hoogen Raad in zake Almelo - van de Recht-
p, bank van Utrecht in zake Leiden) nu eerst hare logisch _
ij noodlottige consequentiën beginnen te vertoonen?
i_ï` VVelke is de waarde van een spoorweg?
gi Wat hü kostte? _,,
i Evenmin, als de waarde van koftieplantages op Java, "'¥‘
l is die, waarvoor zij op de balansen der oorspronkelijke
_ bezitters voorkomen.
En, evenals ­wij onlangs in de dagbladen lazen, dat
plantages, die tonnen verslonden hadden, voor honderd
s gulden verkocht werden, zoo zou een verkoop der staats-
spoorwegen ook een zonderling verschil toonen tusschen
, aanlegswerspillirtg en handels-waarde.
De opbrengst per kilometer van de Staatsspoorweglijnen,
einde 1884 bij de Maatschappij in exploitatie, was:
‘ voor 4 kilometer nog geen f 300 de kilometer,
voor 192 » >> » f 3,500 » » i
g__; i in het geheel:
‘ ongeveer */3 van alle Staatsspoorweglünen heeft eene op- ~
, brengst beneden de f 5,000, of juist dat cijfer bereikende , El ‘
A ongeveer */3 tusschen f 5,000 en f 8,000,
ongeveer 1/3 boven de f 8,000. .
p ig Wellre zijn nu de uitgaven voor de Maatschappij, ver-
bonden aan de exploitatie van lünen beneden de f 5,000
§,, per kilometer?
Eerstens, wat zijn de exploitatiekosten? L,
In de jaren 1866-1870 bedroegen bij de Exploitatie-
· Maatschappij de ontvangsten per kilometer van f 3,777 tot
f 4,522 en gemiddeld f 4,115. De exploitatiekosten be-
; ..; droegen van af 83 °/0 tot 54 0/O der ontvangsten en ge-
1 l middeld 65 0/0. `
{Yi ” Van af 1871-1875 bedroegen de ontvangsten per kilo-
meter van af f 5,232 tot f 6,908 en gemiddeld f 6,020.
; De exploitatiekosten bedroegen van af 55 °/O tot 48 0/0 en
` g ‘ gemiddeld 52 °/0.
Q J Van 1876 1)-1880 bedroegen de ontvangsten per kilo- 5
/« l) Men zal ons misschien tegenwerpen, dat eene vergelijking met
ël; .,
lt ‘ "
sl
e