HomeEen en ander naar aanleiding der jongste brochure van den Heer Directeur-Generaal der StaatsspoorwegenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 866.58 KB

TIFF (Deze pagina), 8.09 MB

PDF (Volledig document), 16.61 MB

l ·
7
en derhalve slechts een bedrag van f 200 worden
*1 gesteld. Aldus komen wij reeds tot een slotsom van
fi 50 winst per kilometer in stede van het nadeelig j
’ saldo van f 110. En behalve deze bepaalde fout mag
nog gevraagd worden, of de premie op verdere ont-
_ wikkeling en zuinig beheer, waarvoor hij 1 °/O, zijnde I
l f 50, raamt, niet thuis behoort onder de 52 °/O exploi-
tatiekosten, die reeds onder zijne uitgaven voorkomen,
, zoodat het voordeelig saldo wellicht nog f 50 hooger
mag worden gesteld.
` Wij stippen slechts even aan, hoe de schrijver als
_, ’t ware heenglijdt over de restitutie van Staatswege _
van f 600 per kilometer gedurende de vier eerstejaren _
` der exploitatie, en van f300 per kilometer gedurende
de vier volgende; zoodat het bedrag der uitgaven in
8 quaestie gedurende een vrij belangrijk tijdperk tot een
lager cijfer wordt herleid. Er is dus billijkheid betracht
j om der Maatschappij eene behoorlijke tijdruimte te
geven tot ontwikkeling van het verkeer langs nieuw-
lr gebouwde lijnen. De conclusie op bladz. 11 vereischt
Q derhalve wel eenige herziening.
1 · Bladz. 13 treffen wij wederom eenige beschouwingen
I: aan, waarin de heer V. zich zeker niet minder aan
‘i overdrijving schuldig maakt dan zijn tegenstander.
1 Indien toch de heer v. D. G. verlangt, dat de exploi-
tatie­coëfficient, ook in de tegenwoordige omstandig-
heden, stationnair moest blijven, dan eischt hij waar-
schijnlijk te veel, ­- maar is de climax van 49 °/O tot
55 °/O, door den heer V. als de natuurlijkste zaak ter
4 wereld voorgesteld, gerechtvaardigd? Onder de nieuwe
l lijnen noemt de heer V. zelf de lijn Geldermalsen-
Elst een middelmatige, en Venlo-Nijmegen een be-
, paald slechte, en hoe is de Directeur­Generaal die
lijnen gaan exploiteeren? In 1884 liepen daar twee
l
l