HomeEen en ander naar aanleiding der jongste brochure van den Heer Directeur-Generaal der StaatsspoorwegenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 879.10 KB

TIFF (Deze pagina), 8.03 MB

PDF (Volledig document), 16.61 MB

‘ v. D. G. als cijfer der staatsuitgaven voor die lijnen,
( welke de S. S. beheert, f ’190,000,000 aanneemt, om
dat ..... de ruim 30 miljoen voor bruggen wel niet
door eenige particuliere maatschappij zouden kunnen
betaald zijn. Dit laatste is waar, maar er valt eigenlijk
alleen uit te leeren, dat hij, die een zoo kostbare i
staatsbezitting beheert, er met al zijn kracht naar
streven moet om daarvan zooveel mogelijk rente te g
, kweeken, en zeer zeker valt in ’t allerminst niet te j
`i loochenen, dat die som tot de aanlegkosten behoort. l
En eigenlijk evenmin de gelden voor de kanaalwerken
i van Zuid­Boveland en Walcheren. Want al zijn die li
; kanalen niet noodig voor den technischen bouw van t
den spoorweg, zonder deze hadden wij wegens inter-
nationale verplichtingen geen recht om Oosterschelde W
. en Sloe af te dammen, en konden dus geen spoorweg-
l verbinding van Vlissingen met Noord-Brabant tot stand _
brengen, tenzij men in misschien nog veel duurderen
bouw van viaducten met beweegbare spoorwegbruggen
j ` over Schelde en Sloe vervallen ware. __
De howenwer/een van Vlissingen kunnen misschien
i ten deele in mindering van het genoemde kapitaal
n worden gebracht, ofschoon ook hier niet uit het oog
te verliezen is, dat de Vlissinger haven zonder spoor-
wegverbinding eigenlijk als geheel waardeloos zou
moeten beschouwd worden. Alzoo bestaat er een on-
;* verbrekelijke band tusschen de kosten voor den spoor-
weg en die voor de haven, en mag men het percen-
tage van den heer V. op blz. 6 niet zonder protest
. aannemen.
g Evenzeer wordt onze bevreemding gewekt bij eene
, vergelijking van de geciteerde blz. 4 met blz. 49 der
‘ brochure. Eerst wordt de onmogelijkheid geconstateerd
j voor eenige particuliere maatschappij, om een zoo
i M .,,__ __.. -,r,_n.,_n_.__.. - , t . . .