HomeEen en ander naar aanleiding der jongste brochure van den Heer Directeur-Generaal der StaatsspoorwegenPagina 6

JPEG (Deze pagina), 881.72 KB

TIFF (Deze pagina), 8.03 MB

PDF (Volledig document), 16.61 MB

l e
‘ l
« l
4
A ben met alle onderdeelen der onderhavige quaestie. h
Ik zal slechts hier en daar een en ander van wat de (F
heer V. schreef toetsen, of aan hetgeen hij zelf op
l andere plaatsen van zijn geschrift beweert, of aan
F hetgeen de heer V. D. G. in zijn opstel had vermeld,
I I en mij daarnevens die opmerkingen veroorloven, welke
ik meen behoorlijk te kunnen staven.
Bladz. ’l der brochure V. wordt gewezen op kosten
van uitbreiding, die als kdpiidcilsuilgcwen niet van de {
jaarlijksche ontvangsten mogen worden afgetrokken. V
l Volkomen juist; maar de heer V. D. G. vermeldt slechts
op bl. 975 Econ., met het oog op de benarde tijden ‘
voor de Nederlandsche schatkist, dat in het jaar 4884
de zeer gewenschte inkomsten van den Staat, uit de -
spoorwegexploitatie gesproten, geheel werden opge- l
` wogen - geneutraliseerd als ’t ware -­ door de uit-
breidingswerken. Het is dus geen stelsel, door hem gj
verkondigd, dat de ontvangsten met deze uitgaven _
moeten bezwaard worden, hij stipt slechts aan, nu wij S
V in ünancieelen druk Verkeeren, dat een toch reeds zeer
f matige bijdrage, die de schatkist zeer noode missen
kan, somtijds geheel kan worden verslonden door {
nieuwe uitgaven ten behoeve derzelfde zaak. En kosten
van buitengewone herstelling mag men toch zeker wel
aftrekken van het provenu over hetzelfde jaar, want V
l de heer V. geeft zelf toe, dat dit heel iets anders is V
dan kosten voor uitbreiding.
j De heer V. is af en toe verwonderd over sommige .
g zaken, die bij zijne Maatschappij de verwondering van l
den heer V. D. G. opwekken. Maar kan iemand zonder `
l verbazing lezen, dat hij - V. - twijfel oppert, of de i
{ zeer hooge kosten van bruggenbouw bij onze Staats- · j
lijnen (bladz. 4) wel tot de aanlegkosten dier lijnen
Q mogen worden gebracht? Hij ergert zich, dat de heer j
V =
è i