HomeEen en ander naar aanleiding der jongste brochure van den Heer Directeur-Generaal der StaatsspoorwegenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 817.86 KB

TIFF (Deze pagina), 8.04 MB

PDF (Volledig document), 16.61 MB

il
li
. ‘ Si
l
Y ‘ l
i 1
a - i
Met eenig leedwezen nam ik kennis vande brochure, ,‘
? door den heer Vaomk, Directeur­Generaal der Exploi­
tatie Maatschappij in het licht gegeven ter bestrijding
van het artikel, dat Mr. H. baron vAN DER GoEs in
Yï het Octobernummer van de Economist had doen op-
nemen. lk had me gevleid, dat de heer VEOLIK - al
' viel hem dit wellicht eenigzins zwaar - het debat, .?
X door den heer vAN DER GOES_‘g€OpGI1(l, in denzelfden l
_ toon zou hebben gevoerd, waarin deze dat deed, en {
X) zooals dat ook behoort bij een ernstige bespreking van l
* ernstige zaken tusschen mannen, wier maatschappe­
· lijke positie hun zekere plichten oplegt, die men niet
. straffeloos schenden kan. Deze goede verwachting is
echter deerlijk beschaamd. De snaaksche geest van den
, heer V. heeft hem ook nu weer parten gespeeld, en
dientengevolge is zijn betoog zoodanig, dat men er
eerder den opgewonden toon van een student dan het Y
weldoordacht woord van den D. G. eener zoo aanzien- T
lijke Maatschappij in zoeken zou. En te meer jammer ·
is dat, daar de heer V. in den open brief van den V
heer Ron. v. HASSELT, die voor zijne Maatschappij - `
{ de Hollandsche IJzeren - opkomt, een zoo goed model E
‘ had, hoe men krachtig en wdcordig kan optreden tegen
een tegenstander, die, ook waar hij scherpe woorden
E bezigt, toch geen oogenblik den hoffelijken toon verliest.
Ik zal mij niet aan een volledige bespreking van het
V onderwerp wagen, omdat ik niet voldoende bekend