HomeEen en ander naar aanleiding der jongste brochure van den Heer Directeur-Generaal der StaatsspoorwegenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 867.01 KB

TIFF (Deze pagina), 8.12 MB

PDF (Volledig document), 16.61 MB

2 i
i ä
i E
E 18
i die een som van niet ver beneden de f 50.000 taxeert.
l of die van den Dir.-Gen., die als hij wilde het tot op
een gulden nauwkeurig zou kunnen opgeven, doch
i zijn tegenstander eenvoudig en terloops met een 20
· a 25 mille beantwoordt?
` Het lust mij niet in verdere bijzonderheden te treden,
want al schrijvende klimt de weerzin om op te komen
l tegen voorstellingen en beweeringen, die eigenlijk bene- ‘ ­
den den Schrijver staan. Het is onmogelijk, dat de heer (V,
j Vnomk met voldoening op den arbeid, dien hij aan zijne ;
i brochure ten koste legde, terugziet. Het is bijna on-
i weersprekelijk, dat de prikkelbare, verbitterde stem-
j ming, waarin hij verkeerde, ten deele ontsproot uit ,
l een, misschien nog ietwat onbewust, zelfverwijt. ï
` Waarom toch moest hij, den heer v. n. G. trachtende
te weerleggen, als ’t ware rechts en links om zich
heen slaan, en behalve zijn tegenstander nu dezen g
dan genen (waaronder ook bondgenooten), nu den H
Minister dan de Enquêtecommissie, nu de stoomvaart­ i
‘ maatschappij Zeeland, dan weer de Hollandsche of i
Rhijnspoorwegmaatschappij een duw of een zet geven?
l Dat alles kwam, naar ik meen, voort uit een gevoel al
l van wrevel en onvoldaanheid, nu het tooneel van ver-
j warring, waaraan hij sinds eenige jaren met een zoo
i groote maar misplaatste werkzaamheid gearbeid heeft,
g = voor hem ontrold werd.
Had de heer V. zich bepaald tot het betoog, dat er
uit een zuiver industrieel oogpunt inderdaad veel te
i zeggen was omtrent hoogopgevoerde uitgaven en weel­
derige regelingen, maar dat het algemeen belang, de i
verhooging der nationale welwaart, de ontwikkeling F
' van handel en verkeer zijn doelwit was, - had hij i
in breede trekken ontvouwd, wat de toekomst z. i. T
{ hierbij zou leeren, en op grond daarvan de meening
z i
· a