HomeEen en ander naar aanleiding der jongste brochure van den Heer Directeur-Generaal der StaatsspoorwegenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 881.05 KB

TIFF (Deze pagina), 8.13 MB

PDF (Volledig document), 16.61 MB

[ i
i 16 s
fl
ii tot de vergaderingen van het bestuur en van de aan-
deelhouders, met raadgevende stem, moet worden ‘,
, verleend >>. En een eind verder bij de vermelding, dat
het schatkistbelang niet genoeg behartigd wordt, zoo-
i_ dat eene krachtiger houding der Regeering niet zou `
` mogen misduid worden: « Zij (de Reg.) toone aan .
« welke uitgaven nutteloos, welke organisaties en rege-
lingen te weelderig, welke vrachten te laag zijn; bij J
iederen nieuwen maatregel, die niet in de goede rich-
ting is, waarschuwe zij vooraf en wijze op de gevolgen». *
Wil dit nu zeggen dat de Regeering een Adjunct moet f
4 benoemen, waar deze naam slechts voorkomt, ontleend ,
·_ aan de bepaling der concessie, die eene bevoegdheid l
der Regeering regelt? Er is immers een Hijkscommis­ A
ç. saris, en nergens wordt betoogd, of zelfs maar een
zinspeling gemaakt, dat deze voor zijne taak niet be- *_
kwaam is. Er wordt slechts gezegd, na vermelding M
dat Stddtsinmenging in het spoorwegbeheer tot de
dringende gevallen behoort te worden beperkt, zoodat
de lijdelijke houding der Regeering tot dusver wel ,
ë begrijpelijk te achten is, dat de tijd nu wel als aan- .
gebroken te beschouwen is, om zich iets krachtiger
gi te doen gelden. Welnu, dat dan de Rijkscornmissaris ,
jï de macht der Regeering doe gevoelen; laat desnoods Q
·. zijne instructie verscherpt worden, dat mag rn. i. uit J
Z deze woorden worden afgeleid. Is het der Regeering
g ernst, dan kan zij zonder Adjunct haar doel wel tref- g
fen; de verdachtrnaking op dit punt is, naar wij willen A
vertrouwen, slechts uit de bij den heer V. gewekte .
spijtigheid voortgevloeid.
Op bladz. 42 ontmoeten wij wederom een staaltje i
van des schrijvers vlugge pen, die tot vluchtigheid
en alzoo tot groote onnauwkeurigheid vervoert. En
dat bij den man, die het zijn tegenstander zoo bitter
I
ii * ....