HomeEen en ander naar aanleiding der jongste brochure van den Heer Directeur-Generaal der StaatsspoorwegenPagina 17

JPEG (Deze pagina), 871.49 KB

TIFF (Deze pagina), 8.07 MB

PDF (Volledig document), 16.61 MB

l V U W.
l
l_
" l
. j jj
15
3 (bladz. 34/36) laat ik rusten. Die enquête, zegt de heer j j
V., «bezwoer de geesten op >>. Die <<0pbezweermg>> is
zeker iets zeer merkwaardigs; aan haar hebben wij
j het althans o. a. te danken, dat de heer V. eenige j
[ phrases aaneenrijgt, waarin <<beklagenswaardige koeien
l hare doleanties» doen hooren over pleizierreisjes tegen
Q haar zin (bladz. 37), en waarin << niet bestaande graven j
l van Gelder » als volslagen onwetend in de rekenkunst l
4, worden afgeschilderd, - iets dat in billijkheid niet .
l verweten mag worden aan iemand, die niet bestaat. j
' Maar eindelijk op bladz. 41, dáár slaat de heer V.
_ zijn grooten slag. Dáár wordt zijn tegenstander neer-
geveld. Niet slechts dat het opstel van den heer v. D. G. j
_ van onjuiste beweeringen en becijferingen overvloeide., ’ ‘
zoodat hem het verwijt van verregaande lichtvaardig-
i heid en onrechtvaardigheid treffen moet, - neen op lj
_, bladz. 41 gekomen, daar toont de heer V. zonneklaar .
aan, dat slechts eigenbaat des schrijvers pen bestuurde. ’ j
. Het is toch den heer v. io. G. alleen daarom te doen, 5
dat de Regeering een Adjunct-Rijkscommissaris be- »
· noeme! Wie de benoemde zou moeten zijn, zegt de F
heer V. wel niet, maar bij de lezing der brochure V.
wordt het toch duidelijk, dat de heer v. D. G. voor s
eigen voordeel pleitte. << Onwillekeurig denkt men aan
des Pudels Kern », zegt de heer V. En welke is nu ·
de geincrimineerde zinsnede, waarop deze verplette- lt
` rende repliek slaat? Na gezegd te hebben dat het
Gouvernement zoo noodig als waker voor de belangen ­
der schatkist moet tusschenbeide komen, volgen deze
regels: << die interventie is op de bepalingen zelve der ,
‘ overeenkomst met de Maatschappij gegrond: daarin
toch is bedongen dat aan een Rijkscommissaris en
diens Adjunct inzage van alle boeken, toegang tot de
bureaux en het archief der Maatschappij en eveneens *