HomeEen en ander naar aanleiding der jongste brochure van den Heer Directeur-Generaal der StaatsspoorwegenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 861.74 KB

TIFF (Deze pagina), 8.07 MB

PDF (Volledig document), 16.61 MB

‘‘ / al l
V l
7,; 14 T
*l
E steeds klimmende bedragen, als boven de behoefte J
{ opgevoerd, worden aangewezen? Was dan vóór 1880 W
j de controle zoo gebrekkig, of zijn ontduiking en bedrog
in de laatste 5 jaren zoo schromelijk toegenomen, dat 1
_ een zoo aanzienlijke stijging gerechtvaardigd is? Of
getuigt b. v. de dure inrichting van Controlebureaux Q
lj te Breda met den staf van ambtenaren, daar werk- g
zaam, niet mede voor die zucht naar weelderig orga- E
niseeren, den Directeur-Generaal verweten? jj,
. De vergelijking der stationskosten zou niet `opgaan, l
« omdat de gemeenschappelijke stations afzonderlijk F
Q worden geboekt, en door de overname van den N. Z.
O. S. Tilburg, ’s Hertogenbosch en Nijmegen geheel
of gedeeltelijk ophvlelden gemeenschappelijk te zijn>>.
H Is dit niet een hoogst vluchtige wijze, om een ver-
L meerdering met 70 °/O te weerleggen of toe telichten? i
A Te minder afdoend, omdat ook de kosten der gemeen- n
T sclmppelgke stations volgens de verslagen van 79 en T
3 84 in die vijf jaren met f 64,000 zijn geklommen.
Waarom niet het juiste percentage medegedeeld, als
i dit aanmerkelijk lager moet gesteld worden? Of is het .
verschil misschien maar gering? Weet de heer V. niet,
dat velen van zijn eigen personeel den spot drijven
ï5 met de menigte van ambtenaren, op zoo vele groote
. stations aanwezig, en buiten verhouding tot de behoefte?
Q Waarschijnlijk zou men ook wel tot een juister
appreciatie van de hooggeklommen uitgaven voor ·
Handelszaken komen, dan door alleen even ter loops
op het premiestelsel. te wijzen, zooals j de heer V. dat
doet bij de bespreking van dit cijfer. Intusschen is het
if waar, dat, als men langs dezen weg werlcelgk tot goede •
vruchten komt, men hierbij niet tegen eenige opoffe-
¤ ringen moet opzien. ‘
Het lange citaat uit het verslag der enquête­commissie
jr
lj