HomeEen en ander naar aanleiding der jongste brochure van den Heer Directeur-Generaal der StaatsspoorwegenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 874.95 KB

TIFF (Deze pagina), 8.00 MB

PDF (Volledig document), 16.61 MB

la
ii
2
. kzit
· 13 V
vrijheid van handelen herkregen, natuurlijk binnen de ag
’* grenzen der concessie, toen kon hij dus oordeelkundig
en weldoordacht aan het besnoeien gaan, en de con-
clusie - hij zelf schrijft ’t met een beminnelijke
naiveteit ­­-­ was ..... wederom uitbreiding. En ter
verklaring dient dan, dat door_ deze uitbreiding ge-
poogd werd om « op stilstaande of << tot toen >> geheel
onvruchtbare lijnen door meerdere reisgelegenheid tot i
G meerder reizen te nopen>>. Waar blijft nu de kracht, jj
of eigenlijk de oprechtheid zijner bedenkingen bij den
Minister over de vele ledige treinen in den vorigen
zomer (en nog een vol winterseizoen daarbij), nu hij
vrijwillig nogmaals ging uitbreiden? Mocht de heer ,g
v. D. G. van een weelderig, van een verkwistend be-
heer spreken of niet? VVaarlijk de heer V. deed geen *
' ' gelukkige greep, toen hij den titel zijner brochure i
koos. Men is geneigd eenvoudig de aanhalingsteekens, V
die het bijvoegelijk naamwoord versieren, uit te wis- X
schen, en dan met een blik vol instemming dien titel
te lezen.
Slechts enkele punten zal ik nog releveeren, om de
vluchtige wijze onder des lezers aandacht te brengen, ‘l
waarop de schrijver sommige posten tracht te recht-
vaardigen. B. v. de stijging der kosten voor controle
op het Gentraalbureau en op de lijnen, die van f66,000
op f 110,000 kwamen. Dit wordt eenvoudig toegelicht
‘ door de woorden (bladz. 30) « dat de hooggeroemde
Nederlandsche eerlijkheid in het laatste vaatje Neder-
landsche zuivere boter voorloopig is bijgezet. » Mocht Y
‘ ik in den aanhef dezer bladzijden van den snaakschen ,
`*V geest des heeren V. spreken? Maar is dit het ernstig _ V,
en waardig woord van het hoofd van een groot en
invloedrijk lichaam, die de verklaring geeft van cijfers,
welke van deskundige zijde, in verband met andere
ë
s
l