HomeEen en ander naar aanleiding der jongste brochure van den Heer Directeur-Generaal der StaatsspoorwegenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 876.37 KB

TIFF (Deze pagina), 7.99 MB

PDF (Volledig document), 16.61 MB

>
11
Gurieus wordt de schrijver op bladz. 23. In 1884 had de l,
`Y zomerdienstregeling, op weelderigen voet geschoeid, zeer l
weinig bevredigende uitkomsten opgeleverd. De heer
V. spreekt zelf van de weinig gemotiveerde uitbrei­ j ;
ding met 260 tremkilometers daags, welke wederom
was ingevoerd, en waarvoor hij de verantwoordelijk-
heid op de parlementaire enquêtecommissie en op de
Regeering schijnt te werpen. Hij spreekt zelf van het
,; dagelijks doen vlvlegzm van treinen, dikwerf meer g
compartimenten dan reizigers aantoonende. Op 21
Augustus 1884 had hij deswege een onderhoud met
den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, H
daarbij betoogende, dat wegens de ongunstige resul- gj
taten van het loopende jaar inkrimping van uitgaven li
door vermindering van den treinenloop noodig bleek. ,
{ De Minister maakte eenige tegenwerpingen, maar uit
y de eigen woorden van den heer V. blijkt dat die tegen-
zin niet onoverwinnelijk was. Hij schrijft toch: « de F
Minister had hier aanvankelijk niet veel ooren naar,
dat gaf aanleiding tot allerlei geschreeuw in den lande »,
nu mogen wij toch waarlijk wel van den Directeur- g
Generaal aannemen, dat hij, met weloverwogen plan- i
nen aankomende, en de slechte uitkomsten van vigee-
rende regelingen met deugdelijke cijfers kunnende F
staven, een Minister, die aanvankelijk niet veel ooren 1
heeft voor het betoog, omdat er ongenoegen bij het
publiek zal ontstaan, toch wel tot de uitspraken, die i
het gezond verstand aan de hand geeft, zal kunnen
bekeeren. Maar bovendien behoefde de heer V. zich
een handhaving van dien reeds ongunstigen zomer-
° dienst ook na den zornertermijn niet te laten welge­
vallen. Hij had het recht aan zijne zijde om zich hier-
tegen te verzetten. Het bovengenoemd cijfer van 8 ><
het net, dagelijks te berijden, waarborgt dit. Maar