HomeEen en ander naar aanleiding der jongste brochure van den Heer Directeur-Generaal der StaatsspoorwegenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 892.09 KB

TIFF (Deze pagina), 7.99 MB

PDF (Volledig document), 16.61 MB

V èCV` ’·
‘i P
V . ·
io
i dito des avonds, zullen toch voorzeker het genoemde
cijfer zoo al niet bereiken, dan toch zéér nabijkomen. "
g Want hier geldt weer ce qu’on voit et ce qu’on ne voit
= pas. Op bladz. 26 van het jaarverslag vinden wij b. v.
dat de abonnementskaarten, door de Maatschappij in
1884 uitgegeven, eene opbrengst van f 248.000 heb-
1 ben opgeleverd; een belangrijk deel dezer_ som zou
voorzeker bij eene volledige kennis der opbrengst van
j de goedbezette treinen daarin worden teruggevonden. ,1
è VVij mogen hier tevens nog wel even aanstippen,
j ` dat de heer V. zelf op die bladz. 19 verklaart, dat er
1 vele treinen zijn, waaraan het publiek zoo weinig be-
F hoefte heeft, dat de kosten van trekkracht en perso-
neel niet eens worden gedekt. Hij noemt dit « slechts
al te waar >>. Bij eene grondige omwerking van den
dienst zou het dan toch vermoedelijk niet onmogelijk {
zijn om, binnen de grenzen der concessie, althans v
een deel van die overtollige treinen uit de dienstrege- l
ling te verwijderen.
Op bladz. 21 is de heer V. wederom niet gelukkig
in zijn betoog. Van de milde dienstregeling sprekende,
{ verwijt hij den heer v. D. G., dat deze zelf maar al
1. te gaarne tot opvoering daarvan medewerkte, want in
1881 -­ laatste dienstregeling door dezen ontworpen ­-
j ' gaf de Maatschappij reeds ruim 17 >< de geheele lengte
van haar net, in stede van de verplichte 8 ><. Maar
10. zijn de dalende ontvangsten eerst na 1881 begon-
j nen, en 20. is men in weerwil van die vermindering
. nog steeds met uitbreiding voortgegaan. Dat de hr.
. v. D. G. de grens van hetgeen men zonder schadelijke `
uitkomsten doen mocht, naderde, en misschien zelfs be- 0
‘ reikte, is geenszins een verontschuldigingvan hetfeit, dat
l men in de daarop volgende jaren die grens overschreed,
pj en ondanks de lessen der ervaring bleef overschrijden.
lg 1
.1
ll, ___&___ A________”n_____________________*_ _m___,______.o___.._a_____,_..______ ,.‘.