HomeEen en ander naar aanleiding der jongste brochure van den Heer Directeur-Generaal der StaatsspoorwegenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 853.68 KB

TIFF (Deze pagina), 8.08 MB

PDF (Volledig document), 16.61 MB

(
4
9
in zijne berekeningen de opbrengst per treinkilometer
ii op f1.20 stelde, terwijl dit cijfcr f1.25‘* moest wezen.
Vergelijkt men echter hieromtrent de bijlage 6 van
het jaarverslag, waar de locomotiefkilometer - trein- u
dienst - eene ontvangst van f 1.202 aangeeft, dan is
het abuis om niet den staat B hiervoor op te slaan
wel begrijpelijk. .
Op bladz. 19 trekt o. a. wederom het volgende de
.« aandacht. De heer V. geeft op, dat slechts één goed
bezette ochtendtrein - die voor het Engelsch verkeer - V
tusschen Vlissingen en Roosendaal f 3 per treinkilonneter ·
opbrengt. Ik mag den heer V. niet tegenspreken, want
ik heb daartoe geen gegevens. Maar én op grond van ,
. eigen waarneming, én van verklaringen van derden kan
. ik toch de gedachte niet onderdrukken, dat in zijne be-
t rekeningen hier een fout is geslopen. Die goed bezette
Engelsche trein bl/gft toch goed bezet niet slechts tot
i Roosendaal, maar zeker tot het ruim 60 kilometers
verdere Boxtel, want, al verlaten de Engelsche reizi-
~ _ gers voor de richting Rotterdam den trein ook te
j Roosendaal, het hoofdverkeer is toch tusschen Enge-
land en Duitschland, zoodat zij óf tot Boxtel op den
j trein blijven, om vandaar per Boxtel-Wesel baan, of
zelfs nog 70 kilometers verder dien trein helpen vul-
len, om via Venlo verder te reizen. En het verlies te
Roosendaal wordt goeddeels weer teruggewonnen door
hetgeen de aansluitingen te Breda en te Boxtel uit
de richtingen Rotterdam en Utrecht opleveren.
Dit is slechts een trein, maar de opbrengsten van
sommige internationale treinen van en naar België, . `
"·· van sommige lokale treinen op de baanvakken Rot-
terdam­Dordt-Breda en Zutfen­-Arnhem, va.n de
. ochtend­sneltreinverbindingen van Friesland en Gro-
T ningen via Zwolle naar Holland, van de terugkeerende
E
i