HomeEenige opmerkingen betreffende de afsluiting en droogmaking der ZuiderzeePagina 8

JPEG (Deze pagina), 707.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 11.17 MB

I
N
‘ I
4 I
stelde plan te willen afdingen, of de inogelijkheid der I I
uitvoering te willen ontkennen, blijft echter, op grond . I
van de groote overeenkomst met het plan van den
Hoofd-Ingenieur van Diggelen, de vrees gewettigd, dat
vele der daartegen geopperde bezwaren ook voor dit
voorstel zullen gelden en dat dus nog heel wat be-
denkingen weerlegd, moeilijkheden overwonnen en
. tegenstand van deskundigen gebroken zal moeten wor- I
den, eer dat dit tot uitvoering zal kunnen komen.
Het schgnt dus niet ongemotiveerd de vraag te stellen, I
of dit de eenig mogelijke of beste oplossing van het I
vraagstuk van de afsluiting der Zuiderzee is en te
onderzoeken welke oplossingen nog in aanmerking
zouden kunnen komen. I
In de eerste plaats valt dan wel het oog op eene
afsluiting alleen van het zuidelgke deel door middel ­
van een dam, die Friesland en Holland vereenigt,
waar de afstand het kortst is, dus tusschen WVarns, I
I bezuiden Stavoren, en den Geldersohen hoek boven
Enkhuizen. Aanlokkelük te meer, nu Stavoren en
Enkhuizen, reeds aan den spoor gelegen, de aange- _
_ wezen plaatsen schijnen om de noordelijke provincien
met de hoofdstad van het rük te verbinden. Maar
een dam in volle zee in die richting, zoodat die bg
N oordwestenwind, waarbij de hoogste waterstand voor- I
komt, aan de volle kracht van den storm is blootge­
I steld, schijnt een bedenkeläke zaak. En droogmaken
of afsluiten, het water van den IJ sel en andere wateren
I 1noet weg. Zal men een gat in den dam laten, dat
misschien overbruggen? Maar welk een stroom is
daar te wachten. Of zal 1nen de afsluiting volkomen I
maken en uitloozen door een kanaal naar Holland op
zgn smalst, of door den Gelderschen hoek? Moet dat o
I