HomeEenige opmerkingen betreffende de afsluiting en droogmaking der ZuiderzeePagina 7

JPEG (Deze pagina), 625.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 11.17 MB

l · 1

4 1
Door hot voorstol Buma-Van Diggolon is hot vraag-
stuk dor Zuidorzoo oom niouwo phaso imgotrodon,
"` waardoor hot do oplossing missohion vool nador go-
l . bracht is Zij liobbon naniolük l op hot bolang dor ·
­ afsluiting in do oorsto plaats woor hot oog govostigd,
h o1n daardoor oon binnonzoo to vorkrijgon 111(ët nagomoog
l · onvorandorlijkon, miot to hoogon watorstand, wat van
; bolang is mot hot oog op do oinliggondo strokon, alsook ·
. als voorboroiding voor latoro gohoolo of godooltolijko
­ droogmaking. V
i Was naar hot oordool van volo bovoogdo doskun­
. digon, toon mon sloohts drooginaking bodooldo, l1ot
plan Boijorink, vorbotord door Stioltjos om do Staats- J
coinmissio, hot nioost voor do uitvooring gosohikt on
_ inoost naar hot oordool van volon olk plan, waarbij
E do IJ sol modo in bogropon word, als ongosohikt vor-
oordoold wordon, nu do vraag andors gostold is zou
F nuisschion ook aan oono andoro oplossing do voorkour
{ inooton gogovon wordon. r
Eon vorblüdond vorsohijnsol is hot zokor, dat go-
noonid voorstol aanvankolijk bg volo go1noonton on
watorsohappon oon gunstig onthaal vindt, wat hoop
gooft op kraohtigon, fimanoioolom stoun voor oon good
plan tot afsluiting, al is dirooto grondaanwinning niot
daarvan to vorwaohtom. To inoor is hot dit, nu zoo-
volo workkraohton to vorgoofs oon arboidsvold zookon.
li- Zomdor nu iots op do vordiomsto van hot voorgo­ ‘
al