HomeEenige opmerkingen betreffende de afsluiting en droogmaking der ZuiderzeePagina 18

JPEG (Deze pagina), 664.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 11.17 MB

I
l
H 14
l
droogmaking afgesloten deel een grooten boezem, die `
al het slib van den Llsel zal opnemen, waardoor de
aldaar zandige bodem in vruchtbaar kleiland herscha- -
pen zal worden en nog minstens 100,000 hectaren
grond zonder nieuwe uitgaven zullen worden aange-
wonnen en ook zonder in de nadeelen te vervallen, j
die anders de insluiting van den Usel 1net zich zou
brengen, daar dan toch nog voldoende stroombreedte
_ _ overblijft om geen gevaar te loopen dat de uitstrooming 1
l H belemmering zal ondervinden en zullen bovendien die
_ uiterwaarden en polders tegen den afsluitdijk over
Urk deze tot een binnendijk maken, waardoor de lage _
bodem van het droog te malen gedeelte meer dan
voldoende beveiligd zal zijn, daar het vvezenlük bin- H
. nenland in plaats van kustland zal worden. Ook uit
dat oogpunt zou waarschijnlijk een na de afsluiting E
aan te brengen verbinding van Friesland met den H
Gelderschen Hoek en daarin aan te brengen doorlaat, ll
die voor overbrugging geschikt is, zijn nut kunnen ;
hebben.
1
Zooals boven reeds gezegd werd, het hier geleverde
is geen plan, slechts een denkbeeld, een opwekking
o1n het vraagstuk ook eens uit het aangegeven oog- 1
_' punt te bezien. T
_ Om te weten of het iets goeds bevat zal het dienen
te worden onderzocht. Het zou echter mogelük zijn
· en dan zou met het bekend maken er van geen onnut
werk zijn verricht en misschien iets toegebracht zijn
H tot spoediger oplossing van het op dit oogenblik voor
ons land belangrükste vraagstuk dat aan de orde is,.
En mocht het ook geheel onjuist gezien zgn, zoo kan
` l
1

*€
J