HomeEenige opmerkingen betreffende de afsluiting en droogmaking der ZuiderzeePagina 13

JPEG (Deze pagina), 698.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 11.17 MB

' 1
" i
­ l
1
i
9 _ ik
Dat zgn namelijk het al te gewaagde van een afsluiting
van die afmetingen in volle zee tot eenige bescherming
eener geheele provincie, en de waarsolignlgk veel i
Q grootere opstuwing van het water bij N NV. stormen r ,
‘ langs de zuidelijke Friesche kust van af Stavoren E =
` tot aan den afsluitdijk beneden de Llsselrnonden bg
Kuinder, Blokzgl, Vollenhove en meer aldaar gelegen '
t plaatsen. Dit laatste bezwaar zou misschien een hin-
‘ "Y derpaal gebleken zgn, waarop de uitvoering van dit _
plan ook in het vervolg zou zgn afgestuit, doch door
· de afsluiting van een grooter stuk der Zuiderzee, zooals ‘
voren aangegeven werd, te doen voorafgaan is dit ge-
heel weggenomen en komen. al die streken onder veel
gunstiger condities dan tot heden, zonder dat zij er h
eenigen last van kunnen hebben, daar alles evenzoo
blgft, met dit verschil, dat de uitwatering verder zou
plaats hebben op een grooten boezem met nagenoeg
Q vast peil in plaats van de open zee met zeer veran-
_ derlijken waterstand. 4
Blgft de vraag: kan een dergelgke afsluiting ook ·
gevaarlijk. worden voor de westelijke Friesche kust, die, '
buiten de afsluiting vallende, aan de werking van de
Noordzee blijft blootgesteld? althans, indien daarvan
hoogere opstuwing het gevolg zou kunnen zijn, zal
_ , dat zooveel bedragen dat daartoe aanzienlijke verster-
t king der zeeweringen vereisclit zal worden? ·
Gaarne zou ik hier in bedenking geven, of de vrees
daarvoor wel geheel gegrond zou zgn. Men zegt ja,
want dan kan het water niet meer wegloopen langs
de kust. Maar daar staat tegenover, dat er dan ook I
minder water noodig zal zgn onrvoor en achter de
‘ eilanden gelijken waterstand te krijgen. Het verval
" zal dus minder worden en het schijnt mg toe, dat h
‘* ~ .