HomeEenige opmerkingen betreffende de afsluiting en droogmaking der ZuiderzeePagina 11

JPEG (Deze pagina), 697.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 11.17 MB

7
stuk stork zou aanslibbon on woldra dc lJsol, allo
andoro Watoron on bokon in zich opnoniondo, ilinko l
; uitorwaardon zou vorinon van bosto kloi on op dio
ig wgzo do natuur zolvo zou niodovvorkon o1n do dani-
mon Stav0ron­Wioringon on IJ sol1nond­Urk­Enkhuizou
l voortdurond to vorstorkon on hot noordolijko stuk tus-
schon dio dannnon zondor koston droog to loggon of
ton ininsto in oon toostand to brongon, waarin do
"`·‘ inpoldoring zondor groot bozwaar zou kunnon go-
: schiodon.
· Do richting van don afsluitdijk Stavoron-Vioringon
is ook aanvankolijk voorgostold door don Hoofd-Ingoniour t
» van Diggolon, doch hotgoon dozo bodooldo vvas gohool
iots andors dan hior word aangogovon. Daar toch
l word bodoold gohoolo afsluiting on vorbinding van
Wioringon aan do Hollandscho kust on uitwatoring
E door sluizon on gogravon kanalon; hior wordt oon `
{ natuurlük kanaal, govorind door do Hollandscho
E kust on hot oiland Wioringon on vorlongd door hot
E ·Amstoldiop, voor do uitvvatoring gobruikt on daardoor
ë dozolfdo voordoolon vorkrogon, diolandors oono kost-
baro on mot hot oog op hot gs niin of inoor bodon- '
kolijko afsluiting alloon niot sluizon zou oplovoron.
l Natuurlijk zou mon hotzolfdo niot oon gogravon kanaal
g kunnon boroikon, dus ook dozo vvijzo van vorbinding
‘ L ' van binnon- on buitonvvator op andoro plannon van
afsluiting kunnon toopasson, maar mon nioot niot vor- f
I goton, dat oon opon kanaal bg vlood vvator naar binnon
’ voort, dat bij ob ovonoonsinoot uitstrooinon. Dit maakt
· hot noodzakolijk aan zulk oon kanaal vool grootor af-
motingon to govon, dan aan oon, dat mot sluizon
1
A
N
l