HomeKarakter en waarde der dogmatiek en haar betrekking tot de historiePagina 9

JPEG (Deze pagina), 851.54 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 31.69 MB

1
k 7
vriend, aan wien ook ik mg door banden van oprechte toegene­
genheid en ware achting verbonden gevoelde. .
N a het ontboezemen van deze gedachten, onwillekeurig opge- _
j wekt door het bestggen van dezen catheder, voel ik mg gedron-
gen mgn warme erkentelgkheid uit te spreken, dat de synode
E dezes jaars mg door haar keuze in staat heeft gesteld het laatste
g gedeelte van mgn openbare loopbaan geheel te wgden aan de
beoefening der wetenschap ten dienste van onze kerk.
Mg is opgedragen het onderwijs in drie vakken, die opper-
l vlakkig beschouwd geheel op zich zelf staan en tamelgk scherp
i van elkander onderscheiden zgn. A
Al dadelgk moet ik opmerken , dat in de rei der vakken,
waarin ter aanvulling van het universitair onderwgs in de god-
à · geleerdheid van wege de kerk wordt voorzien, aan de geschie-
denis van de Nederlandsche Hervormde kerk en haar leerstellin-
gen de eereplaats is ingeruimd. Deze beide worden hierbg ver-
. ondersteld ten nauwste met elkander in verband te staan en af-
zonderlgke behandeling daarvan is m.i. in menig opzicht ondoel- h
j matig. In de historie van onze vaderlandsche kerk beginnen al
heel spoedig de leerstellige vraagstukken een groote rol, soms zelfs
i de hoofdrol te spelen. Bg hem, die nauwkeurig en onpartgdig
Q onze kerkgeschiedenis bestudeert, wordt dus vereischt een behoor-
i lgke mate van ervarenheid en kennis op leerstellig terrein. Zon-
der grondige studie van de leerstellige godgeleerdheid zal het on-
mogelijk zgn zich een juist begrip te vormen van de ingrijpende .
i quaesties, die onze vaderen hartstocht zoo sterk in beweging
l brachten en die zulk een machtigen invloed hebben uitgeoefend
ik op den loop van onze geschiedenis. De historicus late zich echter V`
ti niet door zgn dogmatische vooroordeelen overheerschen: voor-
li
l
I