HomeKarakter en waarde der dogmatiek en haar betrekking tot de historiePagina 40

JPEG (Deze pagina), 855.51 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 31.69 MB

" 38 jr;
Ik mag niet nalaten , nu mgn oog op u valt, vereerde en
beminde schoonvader, van deze plaats ook tot u het woord te EQ
richten. Wanneer hooger macht het anders gewild had, zou ik l l
heden naast u waarschgnlgk mijn vader hebben mogen zien. Nu r
zgt gg het, aan wien ik thans een gevoel van kinderlgke gene- j
genheid mag wijden, en dit te meer, omdat ik weet, hoezeer
uw gemoed, altoos een schatkamer van de teederste toegenegen­
heid, thans vol deelneming is in datgene, wat hier voor uw
oogen gebeurt. De groote bestuurder van alle dingen late op
den avond van uw veelbewogen leven nog menige zonnestraal
vallen van dat stil genot, dat u verzoent met de smarten des ‘ ‘
verledens, met de ernstige gedachte aan de welverdiende rust bij
’t einde van uw aardsche loopbaan.
ë
Weledele Heeren studenten! Het is mg een eigenaardige en
toch bekoorlgke gedachte, dat dezelfde alma mater, die mij
¥ gekweekt heeft, mg nu roept om in de volle kracht der pi
i jaren nog mgn diensten aan u, haar jongere zonen, te wgden. i
Ik heb thans "afscheid genomen van een werkkring, die mij
· ongemeen lief was geworden om het opwekkende, het schoone ,
het ernstige, dat hem eigen is, en ook zelfs om de moeiten, die ·
hg mg aanbood. Voortaan zal ik mede u moeten opleiden tot p 4
het vervullen van dezelfde betrekking en een paar tientallen jaren ·
zal ik mg nog aan die belangrijke werkzaamheid kunnen wgden. ¥_
Wat ik voor u, wat gg voor mg zult zgn, zal de toekomst leeren. j
Maar dit mag ik u vooraf wel zeggen: niet omziende naar hetgeen T
achter mg ligt, sta ik thans met verjongde levensmoed en werk- V
kracht bg den ingang van deze geheel nieuwe periode van mgn
loopbaan. Gg kunt van mg verwachten, dat ik u zal voor-
E l
ïï e
.
M, M __W_.._ c___,,_,,W ___.