HomeKarakter en waarde der dogmatiek en haar betrekking tot de historiePagina 39

JPEG (Deze pagina), 866.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 31.69 MB

E ' ä
E
i Q
sv
alles goeds doet verwachten. Al wandelen wü niet geheel in de- ‘
á zelfde richting, al wijken onze opvatting en uitlegging van de ti
i symbolen des geloofs en des godsdienstigen levens van elkander
af, toch meen ik dat er grond is voor de gedachte, dat wij ons noch
, in een tijd, noch op een plaats bevinden, waarin het odium theolo­
gicum ooit wortel zal schieten. Neen, hier kan en moet veeleer
bestaan een mannelijke eerbiediging van elkanders gevoelens , V
omdat immers op het gebied des geestes en der wetenschap bovenal ç
T geldt het Pauliuische vzávm öoxguáfsrs, rà xa/lbv xaréxsrs. Ik heb in ­
l u, voor zoover wij elkander persoonlük hebben leeren kennen ,
weten te eerbiedigen, dat gij u zelf tracht te zün. Moge dat t
wederkeerig zün! Immers waar dat bestaat, daar kunnen omgang
en wisseling van gedachten, zelfs wrüving van meeningen niet' t
anders dan bevorderlijk zgn tot vele goede dingen. J
‘ * betreft inzonderheid u, waarde collega KRUHF. Na alles, j
wat ik van u heb ondervonden, neem ik met goede verwachting .
mijn plaats nevens u in, want vast is mijn vertrouwen, dat wü
in goede en gezonde betrekking tot elkander zullen staan. Datzelfde y
hebben mijn beide voorgangers immers reeds ervaren! Uwe i
erkende humaniteit en loyale geaardheid staan ook mü daarvoor y
borg. Zoo zullen wij ,V door de keuze van onze kerk nader tot L
gx elkander gebracht, wel op verschillende wäze, maar toch in on- . W
# derling overleg kunnen samenwerken ter vervulling van de taak, t
die ons aan de illustre school te dezer plaatse is aangewezen. ”
En wat mij aangaat, ik hoop van heeler harte, dat er nimmer « ·
" een schaduw zal behoeven te vallen op de goede verstand- X
Z houding, die aanvankelijk reeds tusschen ons bestaat en y
J _ die, wordt mün wensch vervuld, allengs meer zal worden be- g
vestigd. ` l

ä
a ~¢ t
¢ . H ij