HomeKarakter en waarde der dogmatiek en haar betrekking tot de historiePagina 37

JPEG (Deze pagina), 788.03 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 31.69 MB

` E
E
E 35
in zün loop de heiligheid van veel symbolen der godsdienst, of
zij verslüten evenals alle aardsche gewaden , maar hooger is de
menschelüke gedachte niet geklommen, niet hooger dan tot het
Christendom en de Christenheid , een symbool van een voortdurend ,
oneindig karakter, wiens beteekenis steeds op nieuw onderzocht
V en steeds op nieuw verkondigd worden moet."
Hoogeerwaarde heeren, president, secretaris en fungeerende
vice-president van de Synode der Nederlandsche Hervormde kerk,
het verhoogt mü ongemeen de waarde van dezen dag, dat ik als V­
vertegenwoordigers van die kerk hier mag aanschouwen u , van
p wie ik reeds vroeger zooveel gewaardeerde blijken van toege- l
‘ negenheid en welwillendheid heb mogen ondervinden. Ik be- Y
schouw het als een voorrecht, dat ik voor u openlijk mün dank
mag uitspreken wegens de door uw hooge vergadering op mg r
uitgebrachte keuze. Terwijl ik tot dus verre meer op practisch ·
gebied werkzaam ben geweest ter bevordering van het Christelgk
ij godsdienstig leven ‘in de gemeente, zie ik mg van nu af geroe-
v pen om onverdeeld mij te wüden aan de beoefening van de weten-
!. schap, die ik liefheb en aan de vorming van toekomstige evan-
H geliedienaren in de Nederlandsche Hervormde Kerk. Gaarne geef
% ik u de verzekering, dat ik mij beüveren zal het in m§ gestelde '
vertrouwen niet te beschamen. s
.’ _
g U EdelGrootAchtbare heeren, curatoren dezer hoogeschool ,
E alsmede u, Hoogwelgeboren heer secretaris van het college van
3 H i