HomeKarakter en waarde der dogmatiek en haar betrekking tot de historiePagina 36

JPEG (Deze pagina), 839.23 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 31.69 MB

ië ' 1
` E
E
34 v
openbaart zij daar een plastische kracht. Zoo daalt zg uit de
j sfeer der bespiegeling af op het veld, waar haar resultaten on-
li middelijk het voorwerp worden van onderzoek en van geloof of
tegenspraak.
Meer dan nog erkend wordt, heeft het gemoed invloed op het den-
ken. Zoolang echter dat gemoed zich op onderscheidene wüzen ;
ontboezemt, zullen de geesten ook wel op onderscheidene wüze p
getuigen. Waar vrijheid heerscht, daar ontstaat beweging naar J
alle kanten. Daarom heeft deze eeuw nevens veel goeds en de-
gelijks ook zonderlinge afdwalingen van des menschen geest aan r
het licht zien komen en ook telt zü onder haar kinderen gansche
j hoopen van Christenen in partibus infidelium. Hoezeer onder al
deze afdwalingen en verwarring het zoeken der waardige weten-
schap, der verhevene wijsbegeerte nog een tasten is, het najagen
· van een ideaal, dat ons wel veld laat winnen, maar altoos ,
terugwijkt en zich weer in een kreupelbosch van symbolen terug- '
trekt, toch is die taak niet ijdel, toch is dat streven schoon.
Als de godsdienst maar niet vreemd wordt aan de dogmatiek,
` dan zal het godgeleerd denken vereenigd met het godsdienstig
gevoelen bijdragen tot verlichting en bevestiging van het heilsrijk {
g op aarde. De band tusschen deze beide vooral moet immer zoo zui­ 1
i , ver en krachtig mogelijk gehouden worden , want het is waar , wat een
der diepzinnigste denkers van deze eeuw gezegd heeft: »Ik ge- v
ii loof, dat denken zonder vereeren onvruchtbaar, ja vergiftigend is; 5
° op zün best sterft die soort van gedachte even snel als het mid-
nl dagmaal, dat verteert op den dag, waarop het in het leven werd p
geroepen; zij leeft niet meer voort als het zaad, dat door opeen- li
1 volgende, zich meer en meer uitbreidende oogsten voordeel en ? .
overvloed geeft aan alle geslachten. De tijd misvormt of ontwijdt
’­;n_ r M ...,.. . .rn-.. ..,. a - ~ »»-~ `