HomeKarakter en waarde der dogmatiek en haar betrekking tot de historiePagina 35

JPEG (Deze pagina), 880.56 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 31.69 MB

s ïïïïïïäï.
l j 33 l
1 ‘ naar een systematische of wetenschappelgke uiteenzetting van de
leeringen, waarin een kerkelgke vereeniging de haar eigene vrome
y overtuiging uitdrukkelijk en op begrgpelgke wgze uitgesproken
l heeft volgens haar innerlgken onderlingen samenhang.
Maar hoe bescheiden het aandeel der historie bg dergelgke
t studie soms ook zg, het ligt altoos in den aard der zaak, dat
men daarmede rekening moet houden. Elk die zich zelf afvraagt: l
. Hoe is mgn godsdienst zulk een gewichtige factor in mg? Waarom
n volg ik bg mgn gelooven deze beginselen en waarom uit het zich
X in dien vorm? - hg raadpleegt zeer zeker vooreerst eigen hart en geest r
en intellect. Daarmede alleen komt hg wel tot eenige, maar W
, niet tot de volle verklaring. Tot een voor hem zelf voldoende
helderheid geraakt hg eerst door bg de beschrgving van zgn
l geloof ook ‘ in aanmerking te nemen bekendheid met en waar- l
a deering van de andere bronnen, die hun contingent tot het vor- ’ .
[ . men van zgn persoonlgke overtuiging hebben geleverd. Die kunnen
l zeer vele zgn. Allicht zgn het ook reeds bestaande ideeën op
' het gebied van het geloofsleven, die dikwgls van dien aard zgn, a
, dat zg machtigen, onuitwisohbaren indruk maken. Wg vormen ons l
F " zelf, doch mogen niet vergeten, dat wg ook gevormd worden. Dit
l behoeft volstrekt geen schade te doen aan de waarde van zelfstandig
denken, noch aan de eenheid van een leerstellig systeem. Be-
. ,~ kendheid met de herkomst van de beginselen en denkbeelden, y
. die ons beheerschen, is een zaak, die niet gering geschat __
mag worden en zelfs bg een philosophica disquisitio den anders
licht zoek geraakten sleutel aanbiedt tot oplossing van den on- ‘ g
derlingen samenhang dezer dingen. Want de dogmatiek, we
j weten het en dit blgkt gedurig op nieuw, baant zich op allerlei 5
1 y wgze een weg uit de school tot het leven. Menigmaal
l