HomeKarakter en waarde der dogmatiek en haar betrekking tot de historiePagina 34

JPEG (Deze pagina), 821.92 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 31.69 MB

!§{TïèïïT ..... W;ea...n.r,_-,...,,,.....,,_..._,___,_i____`,__,,_________`
32 j j
. Het Protestantisme heeft nieuw, leven gewekt en niet het minst 1 i
h op het gebied der leerstellige godgeleerdheid. De dogmatiek W
werd zelfs de »regina scientiarum" en groot was het gevaar, dat j
zg in plaats van zich allengs verder te ontwikkelen een tradi­
tioneel karakter zou aannemen. In zekeren zin heeft zg dat bg
· allen, die zich houden aan een in beginsel vastgestelde en l
alleen in enkele duistere of onnauvvkeurige formulen voor ver-
betering vatbare kerkleer. Maar dit heeft zg niet bg hen, die j
haar houden voor ’t geen zg werkelijk is en bg Protestanten kan H
. zgn: een eerlgke en verhevene wetenschap, welker roem en kracht i
juist gelegen is in haar voortdurende ontwikkeling.
Het is hier de plaats niet voor een uitvoerige beschouwing over ,
de latere studie der leerstellige godgeleerdheid onder de Protes-
tantsche theologen. Tot de verschillende methoden, in den laat- l
sten tgd gevolgd , heeft ook datgene, wat historisch reeds bestond, .
zgn aandeel bggedragen. Een `SCHOLTEN zoekt zgn aanvangspunt [
bg het specifiek Christelgke in de leer der Hervormde Kerk
tegenover de vroegere, rationalistische miskenning der kerkelijke '
leer. De Groningers beginnen hun dogmatiek met de christologie, I
en noemen haar een onderzoek naar hetgeen werkelijk door God i _
/3 in Jezus Christus als Zgn volkomenste openbaring geschonken is. l
W SCHENKEL wil de Christelgke heilswaarheid beschouwen, zooals
zg historisch ontwikkeld is in den vorm van het Christelijk ge- . ,»
ik loofsbewustzgn, het dogma als de historische uitdrukking van .
I het bewustzijn van gemeenschap met zgn religieus principe. Voor
l SCHLEIERMACHER is de dogmatiek de wetenschap van den samenhang '
der in een Christelgke kerkelijke gemeenschap op een gegevven tgd-
stip erkende leer en hg neemt in zgn >>Glaubenslehre" tot aanvangs­ j
punt de hoofdbeginselen van de »Evangelische Kerk." Roms streeft 1 j
`
lx, wüj pg l