HomeKarakter en waarde der dogmatiek en haar betrekking tot de historiePagina 32

JPEG (Deze pagina), 821.94 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 31.69 MB

30
het is niet te verwonderen, dat het Vaticaan bü decreet van den
schranderen en vèr zienden Leo XIII, die thans de driedubbele
kroon draagt, den grooten Realist THOMAS VAN Aoumo, den roem i
der Dominicanen, tot patroon der theologie en der hoogere studiën
van de R. Kath. kerk verheven heeft en dat diezelfde Vaticaner
de Leuvensche academie heeft geprezen wegens haar groote voorliefde
voor de leer van den doctor angelicus, den heiligen bewoner der
hemelsche gewesten. Het centralisatiestelsel van de tegenwoordige .
Curie duidt geen erkentenis van tweederlei mogelijkheid. Daarom
kan de buitensluiting van nominalistische vrüheden, die zoo licht
tot een bedenkelük of in verkeerde richting ontploifend idealisme
zouden leiden, niet anders dan bevorderlijk zgn voor de meest
consequente éénheid van hoofd en leden in dit groote en machtige
lichaam. De dogmatiek van Rome zal der wereld nu vooreerst
als wetenschap wel een vrij zuiver traditioneel historisch aangezicht j
vertoonen en alles buitensluiten, wat op den naam van philoso­ j
phie, critiek en vrij wetenschappelijk onderzoek aanspraak heeft. I
Daar Rome het weten en den geest bindt aan haar zegewagen, ­ j
die meedoogenloos als het gevaarte van den god Jaggernaut
· de beenderen en borsten verplettert van allen, die haar in den
weg staan, zoo willen wij ook een blik werpen op het gebied,
waar de Christelijke geest, zü het ook onder strüd en lüden,
zich vrijer heeft bewogen. De Panlicianen büv. hadden in hun
il systeem wel enkele voorstellingen van de Gnostieken en Mani-
` cheërs behouden, maar hun beste en bekwaamste hoofden, de
i stichter coNs·rANr1NUs­s1LvANUs en de latere hervormer, smncrus-
R ·1‘YoH1oUs streefden er ernstig naar hun geloofsleer zooveel mogelgk
terug te brengen tot bijbelsch-apostolische denkbeelden. Inzonder­ I-
heid tot de leeringen van den bij hen hoogvereerden PAULUS, die
r

I Y