HomeKarakter en waarde der dogmatiek en haar betrekking tot de historiePagina 30

JPEG (Deze pagina), 828.87 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 31.69 MB

[ - ---­-­~l--­-?~?r -7~- ». w#v"= ""=*‘
ander en afzonderlük karakter heeft aangenomen. Uit de theo- i
‘ rie der Katholioiteit is allengs voortgekomen het Roomsch­Katholi­
cisme, dat thans onder den invloed van de Jesuieten en de macht E
van den ultramontaanschen geest zgn toppunt bereikt in Vatioa­ j
nisme. Het leersysteem van Rome biedt dus het schouwspel aan j
van een dogmatische ontwikkeling, die bij haar sterk historisch
karakter steeds verder afraakt van die his_torische lün, welke men
mocht verwachten, dat door haar zou zijn gevolgd, die zich niet
zonder ophef en woordenpraal den titel geeft van de alleen-zalig-
makende, de eenig ware kerk van Christus op aarde. Zij heeft, ll
door den tüd en de omstandigheden geleid, zich zelf een eigene
‘ loopbaan gekozen. Een loopbaan, die meer pasklaar gemaakt is
voor de beginselen , die in haar kring de heerschende werden.
De dogmatiek van Rome is meer dan van eenig ander kerkge-
nootschap traditioneel. Dit komt al zeer sterk uit in den tijd van _
de oudere theologen, die hun wetenschappelijken arbeid beperkten tot (
het vlütig versamelenl en geloovig aannemen der uitspraken van de
aloude en erkende geloofsautoriteit: kerkvaderen, kerkvorsten en
kerkvergaderingen. Op dit standpunt gold als toetsteen der ware,
kerkelijke traditie het bekende >>quod ab omnibus, ubique et sem-
per creditum est" van Vincentius van Lerinum. Daarnevens be-
stond. echter het streven om theologie en philosophie met elkan-
der overeen te brengen ook reeds van de oudste tijden af. Dat
kwam krachtiger dan ooit weer te voorschün in de periode der
h Soholastiek. Toen voelde men de behoefte om alle voor het Ka-
E tholieke symbool uit den strijd veroverde geloofsartikelen tot een
A afgerond systeem van kerkleer te ordenen en dialectisch ineen te
voegen. In stoute vlucht verhieven deze kloeke denkers zich_ _
boven den ouden sleur. Toch mochten zij niet breken met de
ï,,__,_;;ä%é;, op ..,. ik . wi. T s