HomeKarakter en waarde der dogmatiek en haar betrekking tot de historiePagina 27

JPEG (Deze pagina), 853.32 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 31.69 MB

*«­
l
25
l
onderdeelen, van Roomschen zuurdeezem doortrekken , in zün Oalvi-
* nistische canones behouden. Om van minder in ’t oog loopende
niet te gewagen noem ik slechts de loci de baptismo et de coena ,i
Domini. Zoo zal men allicht in elke geloofsbeschrüving een me er .
of min omvangrijke materies dogmatica verwerkt zien, die van i
ouderen datum is of uit een ander kanaal daarin is overgevloeid.
Geen wonder! Wanneer de ingestorte muren en het vermolmde ë
,.2. of bedorvene materiaal zijn weggeruimd, wordt in den regel op
de oude plek een nieuw gebouw opgetrokken, dat werkelük nog
lange jaren daarna een doelmatige woonplaats aanbiedt. Het on- i
derzoek en de rekenschap loopen dus ook altoos over de bij den i
opbouw van het geheel gebruikte gegevens.
Elke dogmatiek vertoont voorts duidelük het merk niet alleen van
reeds vroeger bestaande richtingen en systemen, maar ook niet
·¢' minder duidelijk den invloed van den tijdgeest. Wie zuiver be- E
oordeelen wil, moet hiermede nauwkeurig rekening houden. Reeds
de nationaliteit van den auteur openbaart zich in de door hem
gevolgde methode en komt bij menig resultaat van zün onderzoek
aan het licht. Het valt dus niet te ontkennen, dat elke vorm, l
afwijking en ontwikkeling van de Christelijke leerstelsels eerst dan E
goed begrepen kunnen worden, wanneer zij geplaatst worden in
_ de lüst van hun tüd. Dat die behoefte aan historische kennis {
H werkelük bestaat, blijkt uit nagenoeg elke dogmatische studie, "
waarvan een dergelijke beschouwing een onmisbaar bestanddeel
uitmaakt. Tot welke kerk of welke partü men ook behoore, · i
zelfs wanneer men gloednieuwe denkbeelden en beginselen de
_ A wereld inzendt, men zal daarbü zoo duidelijk mogelijk zoowel het i
á verschil als de punten van overeenkomst met oudere en nog be-
staande geloofsuitingen dienen te beschrüvenz de vergelijking van
, A