HomeKarakter en waarde der dogmatiek en haar betrekking tot de historiePagina 22

JPEG (Deze pagina), 803.68 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 31.69 MB

t l
20 Y
(
gen van den menschelijken geest om meer licht en orde. Gelijk
sommige soorten van bloemen, de schoonste kinderen der eindeloos Q
voortbrengende en verkwistende natuur, haar aangezicht steeds
wenden naar de zon, zoo worden ook de geesten der menschen ,
j aangetrokken door het licht van zijn opgang af tot aan zijn stil-
i len ondergang. Menige gedachte, bestemd om later te veroude­ Q
j ren, te vervliegen onder de hitte des daags, schitterde bij haar Z
oorsprong met reinen, diamanten glans, zooals op het vochtige T
veld de dauwdroppel, in den nacht geboren, onder den eersten straal
der ochtendzon. Neen, dat bespot men niet, dat haalt men niet
over één hekel met allerlei dwaasheden en gedrochtelijken onzin,
daarvoor zwügt met eerbied de schare, dat waardeert hoog elkeen,
die denkt en gevoelt. ,
Ook is de arbeid van verdienstelüke beoefenaars der leerstellige
godgeleerdheid geen ijdel werk, noch louter een modezaak als
van de behendige hoedenmakers, die aan het onverslütelijk hoofd-
deksel van Gellert knutselden. ZQ hebben bakens geplaatst langs
i den weg des levens, die de richting aanwezen, waarin het nage­ ,
slachten raadzaam voorkwam om daarlangs verder te gaan. Zij
i hebben hun denkbeelden, hun beginselen, hun leerstelsel weten te
maken tot regel des geloofs voor velen, soms voor volken en j
l eeuwen. De resultaten van hun denken werden op allerlei wüze in
i ruimere kringen verspreid. Zij hebben direct of indirect krachtig
i bijgedragen tot opwekking van geloofsijver en theologisch leven.
Riepen zij al geen bepaalde godsdienstige vereenigingen of kerk-
i genootschappen in het leven, zg mogen toch worden aangemerkt
als werklieden, die het hunne bijdroegen tot den opbouw van i
het godsrük. Door de macht van hun woord en geest is vaak l
de stroom van het godsdienstig denken in een richting geleid, j
E

l
è E
i E