HomeKarakter en waarde der dogmatiek en haar betrekking tot de historiePagina 17

JPEG (Deze pagina), 847.33 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 31.69 MB

15
moet worden door degenen, die aan hun geloof volstrekt geen
>>christo­centrisch" karakter geven. En zoo zou men zien, dat
, datgene, wat zich als een gouden draad, als een Ariadnische te-
gemoetkoming aan menschelijke feilbaarheid aanbiedt, niet alleen
heenleidt naar een labyrint, maar voor velen zelfs een broos spin-
werk van Arachne blijkt te zgn. Ook zouden er wel zün, die
met dezen draad tusschen duim en wijsvinger, in deze schemer-
achtige gangen en onregelmatige gewelven aangekomen, hem ver-
` liezen of loslaten en dan ergens anders uitkomen dan men vooraf
had kunnen vermoeden.
Zoo kan men gemakkelijk zeggen: Och, de quaestie is een-
voudig! en in menig omvangrijk kwartün of animeerend dispuut
over de geloofzaak is dit de stereotiepe aanloop voor menige stoute
beweering, maar zelfs de eenvoudigste petitiones principii brengen
ons terstond in een labyrint, waar de wegen zonder elkaar te '
kruissen ontzagwekkendev cirkels en ellipsen beschrüven, om
niet te gewagen van vele uitmiddelpuntige bewegingen of on-
verwachte contra-elfecten aan de uiteinden van onze lünrechte,
maar door stevige banden gebrokene vaart. Het blijft een feit,
dat zelfs zij, die met opgewekte zinnen denzelfden ingang opzoe-
ken, toch verschillende uitgangen bereiken. Vol zelfvoldoening y
4 over het groot aantal mijlen, die zü hebben afgelegd, laten wg
hun het recht om, het zweet der inspanning van hun gefronsde
voorhoofden afwisschende, leerzaam en nadrukkeläk uit te weiden 4 I
over de bevindingen en wegwüzende ervaringen en zeldzame schat-
ten , die zü hebben gezien, verkregen, geclassificeerd en uitgestald.
” Toch verschillen de meeningen hemelsbreed. Want allen, wier
gedachten het wüde veld van het Ohristelük geloofsleven op-
gaan, slaan onwillekeurig altoos het pad in, waar zij tot de
c ¥ p