HomeKarakter en waarde der dogmatiek en haar betrekking tot de historiePagina 15

JPEG (Deze pagina), 858.19 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 31.69 MB

. ‘< nl , l L .q .-
ä .


*13
E dat hg zelf in de meeste gevallen moeielgk kan aantoonen, waar
de dogmatiek ophoudt en de_ godsdienst begint.
' . Er is haast niet meer noodig om helder licht te stellen, dat
wg ons hier bevinden op een terrein, waar alleen sprake is van
Q zuiver subjectieve opvatting. Wetenschappelgke objectiviteit is in ,
dezen even onbereikbaar als het vaste punt buiten de aarde, dat
Archimedes noodig had om de maan van haar plaats te heifen. -
Niet ten onrechte heeft hg, wiens plaats ik voortaan aan deze j
universiteit zal innemen, nog geen jaar geleden van dezen catheder
j opgemerkt: >>De leerstellige godgeleerdheid heeft een sterk in ’t oog
springend persoonlgk karakter. D. w. z. bg haar beoefening laat
zich onmiskenbaar de invloed gelden van persoonlgke inzichten,
opvattingen, gaven van hoofd en hart, van waardeering en van 1
j` beoordeeling, van wat men is of niet is, bedoelt en wenscht, of
gl niet beoogt en niet begeert. Haar beoefening draagt immer den t
stempel der persoonlijkheid van wie zich met haar heeft bezig
j gehouden."
Om deze reden echter is het vrij wel onmogelijk, misschien
zelfs illusie zich een dogmatiek in ’t algemeen te denken. Zg
4 draagt uit den aard der zaak altoos het duidelgke kenmerk van ,
i de kerk, den tgd, het volk, den maatschappelgken kring en de `
à godsdienstige richting, waartoe de theoloog behoort, en bovendien {
nog van zgn eigen karakter en subjectieve meening. Het baat
daarom niet, of men al den titel kiest van leerstellige godgeleerd- p ll
ë heid zonder meer. Wil een beoefenaar, die tot de Christenen be- i
hoort, zich daarover zeer algemeen uitdrukken, dan gebruike hg
1 de benaming Ohristelgke dogmatiek, omdat zg dat toch is, zelfs
;-_l , al veroorlooft hg zich de weelde dat adjectivum weg te laten. .
Dewgl nu zelfs de Ohristelgke dogmatiek een wetenschap is,

ä
» l