HomeKarakter en waarde der dogmatiek en haar betrekking tot de historiePagina 14

JPEG (Deze pagina), 806.53 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 31.69 MB

, Y
ä
l`
*12
zekeren zin abstracte, draagt den algemeenen naam van leerstellige
godgeleerdheid, dogmatiek. Men kan haar m. a. w. ook aanduiden als
het theologisch-wetenschappelük onderzoek van het Christelük dogma.
Zooals bekend is, is het aantal definities van den aard en het
doel der dogmatiek inderdaad legio, doch we willen ons vooreerst
. maar houden aan deze zeer algemeene omschrijving.
j Wil men de leerstellige godgeleerdheid verheerlüken als >>de
wetenschap, wier taak het is de mysterieën van het hoogste leven
i na te vorschen," dan stelt zulk een beschrijving inzonderheid het l
philosophisch karakter daarvan in _het licht. Maar zoodra het
. resultaat van dat navorschen, vergelijken, logisch ordenen en
denken wordt opgemaakt en uitgedrukt, neemt dit onfeilbaar
zeker een zeer concreten vorm aan. Zoo moet elke dogmatische
studie altoos uitloopen op een nauwkeurig afgebakende geloofsleer. lp
. En daaruit werden en worden geboren de belijdenissen, de leer- xd.
stelsels, de geloofsovertuigingen van haar beoefenaars en hun
geestverwanten in grooter of kleiner getal. l
Zelfs de godsdienst, die als zedelijk, geestelük en sociaal ver-
· schijnsel scherp van dogmatiek onderscheiden is, kan zich moeielijk .
E uitdrukken zonder eigenaardige formules en zegswüzen, die de ,
theologische denkwüze van den spreker aan een goed verstaander
duidelijk kenbaar maken. Er zijn zelfs, wier godsdienstige en
stichtelijke ontboezemingen haast overladen worden door het sterk
, dogmatisch gehalte hunner uitspraken, zelfs in zoodanige mate dat
men niet zonder grond gaat vermoeden, dat hun dogmatiek niet
alleen hun godsdienstig gevoel beheerscht, maar dit geheel vervangen `
. heeft. Dit verschünsel vindt zün psychologische verklaring in de
* omstandigheid, dat de leerstellige godgeleerdheid en het daaruit °" l
geborene systeem zoo zeer de liefde hebben van hun beoefenaar, X