HomeKarakter en waarde der dogmatiek en haar betrekking tot de historiePagina 13

JPEG (Deze pagina), 845.47 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 31.69 MB

àii 1*1 `
l
| toen de onderscheidene in die gemeenten van oorsprong af aan-
` ‘ wezige levenskiemen tot wasdorn kwamen en aanleiding gaven tot
het vormen van een samenhangenden gen meer of minder scherp
afgebakenden kring. Zoon zgn van lieverlede de kerken geworden
en tot stand gekomen, doch geenszins als één veelledig en alles om- i
vattend lichaam, zooals dat den grooten Tarsiër voor den geest
zweefde. Want een volkomene vereeniging van al die afzonderlgke
, deelen is eigenlgk nooit gelukt, maar heeft van_den beginne af
schipbreuk geleden op de verschillende, met elkander absoluut
onvereenigbare opvattingen van geloof, vereering, godsdienstig
_ beginsel. De groote eenheid kerk is een abstractie gebleven. Al
A vroeg vindt men als >>organismen van het godsdienstig leven" in de
` Christenheid een toenemend aantal vereenigingen, de afzonder-
E lijke kerken, want slechts de eigenwaan van Roomsch-Katholieke
[ overmacht noemt de kleinere en zwakke kringen van andersden-
kenden secte.
Daar dus het bestaan van de Ecclesia slechts bg benadering ‘
aangewezen kan worden, is het misschien juister om hier het
algemeene woord de Christenheid te gebruiken en er bg te voegen, .
dat zg nog ver verwgderd is van het ideaal, dat hem voor den
geest stond, die sprak: >>Het zal eens worden één kudde onder
g één herder/’
Eveneens kan men het Christendom, dat in die werkelgk be- i K
` staande en gevestigde kerkgenootschappen de anima is, slechts tasten p ..1
, en aanwgzen onder het overgroot aantal concrete vormen, waarmede
1 het in den loop der tgden zgn godsdienstige gedachten, geloof en ‘
1 beginselen meer of minder scherp heeft uitgedrukt.
Q De wetenschap, die zich bemoeit met het brengen van dat
1 algemeene onder concrete vormen of het formuleeren van dat in
l