HomeKarakter en waarde der dogmatiek en haar betrekking tot de historiePagina 11

JPEG (Deze pagina), 828.19 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 31.69 MB

.. » .:2- l",,S`­‘ïl....l’JI.,.ïï°,."..,f,'I Q "’l·"_-‘w~E~j V 4
, " 1
9
de godsdienst, zoo grondig mogelgk te doen begrijpen en tot veel-
- zgdige ontwikkeling en beoefening te brengen. ‘
Het Christendom zweeft niet als een hemelsche nevelgestalte
boven de menschheid, maar leeft in de hoofden en harten, toont
op allerlei, wgze zgn invloed op het leven en de geschiedenis,
wordt in duizendvoudige schakeering en opvatting door menschen _
gehuldigd. _ «
.j Het toont zgn macht, belangrgkheid en waarde door de groote
C zg, uitgebreidheid, die het gekregen heeft en verdient met onder-
scheiding van andere godsdiensten wereld go dsdienst' genoemd
C te worden, niet zoozeer omdat het door een derde of vierde deel
der bewoners van dezen aardbol beleden wordt, maar om zgn
universeele strekking en zgn vatbaarheid om op allerlei wgze in
hart en leven van de meest onderscheidene personen en volken
opgenomen te worden.
De kring, waarin de Christelgke godsdienst in ’t algemeen
aangenomen en gehuldigd wordt, noemt men van oudsher de
Ecclesia. Alzoo is deze godsdienst als `t ware de anima van den
kring, waarin zg leeft en heerscht, nl. de Christelgke kerk op
aarde. Het zou echter zeer onjuist zgn de kerk te noemen den
H uiterlgken vorm, waarin de Christelijke godsdienst zich hier op-
_ houdt en openbaart: kerk is in abstracto niets dan een zekere,
A tamelgk vage grens, waarbinnen die godsdienst gehuldigd wordt
en zich beweegt. Wel oefent zg belangrgken invloed uit op de
ontwikkeling, gebruiken, inrichting, eeredienst van elke vereeni­
ging; die zg in ’t leven roept, terwgl van den anderen kant de
i vereeniging weer grooten invloed heeft op het karakter van het
?~ godsdienstig leven binnen haar kring. Maar het bestaan van een
kerk in ’t algemeen vast te stellen en die dan van zgn oorsprong
i