HomeKarakter en waarde der dogmatiek en haar betrekking tot de historiePagina 10

JPEG (Deze pagina), 793.74 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 31.69 MB

‘“‘""v"’=¤="`*‘e""=""’“""’ ‘""'"”""” "" "" ""’"""""T`”""‘""" TU " ‘ " ’ ’’’‘ l ""’"""
, "
8 ` ‘
beelden kunnen ook zelfs uit den tegenwoordigen tijd in menigte
worden bügebracht, dat in zoodanig geval de geschiedkundige -
onderzoekingen een zeer partüdig karakter dragen en in talrijke
opzichten tot een scheve of gebrekkige voorstelling van het ge-
beurde leiden. Dit zou voorwaar een treurig resultaat van zulk
` een ingespannen spitsen der pen en des geestes zijn! Want alle
‘ onjuiste of troebel gemaakte voorstellingen zullen te eeniger tüd
_ vergaan als onnut en waardeloos. Blijvende en degelüke waarde .;
heeft alleen het geschiedkundig werk, dat het zuivere beeld van mj,
personen en gebeurtenissen weergeeft.
Waarom zal ik te dezer plaatse ontveinzen, dat onder de taak, i
mij opgedragen, de beoefening van de geschiedenis der vader-
. landsche kerk in hooge mate mün voorliefde bezit! Doch al wordt
tot mün groote ingenomenheid de geschiedenis voorop gesteld
in de reeks der wetenschappen, opgenoemd in art. 2 van het
kerkelük reglement op het hooger onderwüs, ik mag evenwel
niet vergeten, dat de leerstellige godgeleerdheid in de schatting
van de kerk, waartoe ik de eer heb te behooren, en van de theolo-
_ gische wereld het hoogst staat aangeschreven. Hierdoor zie ik
` mä wel eenigermate verplicht om bg deze gelegenheid mün ge-
dachten over dit deel der godgeleerde wetenschap te ontwikkelen. D
Naar den eisch van deze academische plechtigheid zal ik mij A
echter slechts bepalen tot eenige grepen op het veelomvattende
`~ gebied, dat zich hier voor het oog van den ernstigen beschouwer
uitbreidt. Ik wil spreken over het karakter en de waarde
der leerstellige godgeleerdheid en haar betrekking _
p tot de geschiedenis.
De geheele omvang der theologische wetenschap dient om een Y
zeer gewichtig en machtig verschünsel in het menschelijk leven,
F