HomeKarakter en waarde der dogmatiek en haar betrekking tot de historiePagina 1

JPEG (Deze pagina), 682.46 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 31.69 MB

A _// J JQWA?/· «ï‘*Y7m*"·??’“’ï ` Y
h · {UK K°R`ä;`A K` » f _-_"
K/_ .`.` ,`,. K
‘~' . EQ;) rvv,
° E ‘·“ E a ‘
A K ^>· A
A A KARAKKKR KA AKAARRK RRR RARRARKK
EN HAAR ·
BETREKKING TOT DE HISTORIE.
A ë " I
. K R J-I: JJ E ”
A , .
i ter aanvaarding ­van het hnngleeraarsambt in de godgeleerdheid g 3 `K
2 g ‘
§ umvsnsmanï TE cmowmcisw
E E . A
. 3 VAN WEGE DE NEDEELKNDSGHE HERVORMDE KERK ë ,
ë OP DINSDAG DEN 29 SEPTEMBER 1885 A
ë ‘# DOOK
Dr. LREITSNIA. K
r "_""I‘ K A
A ë
. A ,
._ I Q ,............ .....>..........”.,.._.,.._,_____,__,.. . ..._.. . ____,>,_ . _____,_,__. . ._.>,,_..,..,.. QS
px GRONINGEN. ­ J. B. HUBER. - 1885. eb A A A
.; E gj li
$8., . E ..... . ......... . ........, ....,........ a ..