HomeDe continuiteit in den ontwikkelingsgang der natuurkundePagina 5

JPEG (Deze pagina), 723.32 KB

TIFF (Deze pagina), 8.23 MB

PDF (Volledig document), 25.74 MB

il l
EDEL GI{OOTACHTBARE HEEREN CURATOREN.
HOOGGELEERDE HEEREN RECTOR EN Hooc-
LEERAREN.
‘ WELEDELE HEEREN STUDENTEN AAN DEZE t
i UNIVERSITEIT, EN GI] ALLEN DIE DEZE
PLECHTTGHETD MET ·UWE TEGENWOORDIG­
. HETD VEREERT. .
l ZEER`GEWENSCHTE ToEHooRDERs! ‘
ë
· h Niet ten onrechte wordt de tegenwoordige tgd verheerlgkt I
T als een waarin de lauweren geoogst worden van de betere
l inzichten op natuurwetenschappelgk gebied; -- wordt gewezen
_ . op den verbazenden ommekeer daardoor op onze wereldbe­ E
i schouwing en maatschappelgke toestanden teweeggebracht, doch
K tevens is men maar al te zeer geneigd uit de hoogte neer te
l zien op vroegere onderzoekers, alsof wg hun juist niet te
_ danken hebben voor dat waarin wg onzen roem stellen, alsof
l ook wg niet eveneens leden zgn van het naar vooruitgang
strevende menschdom.
A De ontwikkelingsgang wordt vergeten en toch, slechts door f
.i het raadplegen der geschiedenis, kan men zich voor eenzg­
l digheid behoeden, zich rekenschap geven van het gewicht