HomeDe continuiteit in den ontwikkelingsgang der natuurkundePagina 33

JPEG (Deze pagina), 697.01 KB

TIFF (Deze pagina), 8.33 MB

PDF (Volledig document), 25.74 MB

` ` l
N

31 E Y
Vele woorden verlangt gij niet, mün Vader, maar ik kan
niet nalaten te betuigen, dat een gevoel van innige dankbaar- `
heid mijne borst doortintelt, nu gij de kroon gezet ziet op uwe '
u opvoeding, op uw streven den zin voor het ideale in uwe kin- «
deren aan te kweeken. l
STUDENTEN DEZTER UNTVERSITEITI
Uit een blik op de geschiedenis hebt gij kunnen opmerken,
·hoe, bouwende op de verkregen kennis van het eene geslacht,
‘ het volgende verder voorwaarts dringt. Houdt dien schat van
‘ kennis in eere door hem te vermeerderen. Wat de natuur-
kunde betreft, kan dit slechts geschieden door op te klimmen
tot de bron zelve, door het verrichten van onderzoekingen.
i Voor een zeer belangrijk deel van mijne taak acht ik het U
daarbij ter zijde te staan; op mgne volkomen bereidwilligheid
V kunt gij staat maken. Schenkt mg uwe medewerking, opdat
. · ons samenzijn moge strekken tot bloei der Groningsche Uni-
versiteit.
^
?