HomeDe continuiteit in den ontwikkelingsgang der natuurkundePagina 32

JPEG (Deze pagina), 778.64 KB

TIFF (Deze pagina), 8.33 MB

PDF (Volledig document), 25.74 MB

=? 30
Vl inspanning van alle krachten, door §ver en volharding mün
ambt waardiglijk te bekleeden.
Wilt müne taak verlichten door Uwen steun te verleenen,
l wanneer ik dien, gedreven door het welzijn der Universiteit u
R
en het belang der wetenschap, inroep, om de aan mün zorg
lf; toevertrouwde inrichting gelüken tred te doen blüven houden

jj met de vooruitstrevende wetenschap.
»i M1JNE HEEREN PnoFEssoREN!
,: De schoone roeping, die ik, in gemeenschap met U, te ver- ‘
vullen heb, geeft mij den moed U te naderen om U te vragen U
ll ` mg in Uwen kring op te nemen, mg te steunen met Uw
raad, bij te staan met Uwe rijpere ervaring, opdat het mg ·
eenmaal mo e elukken eeni szins de laats in te nemen van u
j g E E P ,
, den door U allen betreurden MEES, die door hechte vriend- Z
j schapsbanden aan velen Uwer verbonden was. §
Hebt dank voor de welwillendheid, waarmeê Gä mij, bü de · '
meesten Uwer een onbekende, ontvangen hebt; ik zal- er naar
streven mij die waardig te toonen. U
Inzonderheid u, hooggeleerden LMODDERMAN, mün vroegeren U
leermeester en u, hooggeleerden F. DE BOER, zeg ik dank voor U
de vriendschappelüke gevoelens, waarmeê gü mij züt tegemoet _
gekomen. De natuurkunde is zoo nauw aan scheikunde en /
V wiskunde verwant, dat uwe voorkomendheid mg op een vrucht-
dragend samenwerken doet hopen. _
H
I i
lt ` ?
lx ‘ - ,. i . . EV `