HomeDe continuiteit in den ontwikkelingsgang der natuurkundePagina 31

JPEG (Deze pagina), 800.37 KB

TIFF (Deze pagina), 8.25 MB

PDF (Volledig document), 25.74 MB

g · 29.
· ‘ tingen afgeleid, nog iets anders is uit haar te leeren, waarover.
ten slotte eene enkele opmerking: U E
Voorzeker heeft de hardnekkigheid eener ingewortelde hypo-
U these, de groote moeite haar uit te roeien en door eene betere U U
te vervangen hare goede zijde; is ze toch eenmaal bezweken, A
dan is ze gevallen om nimmer meer op te staan; maar het
feit, dat men zoo vast van de waarheid er van overtuigd was,
_ doet ons de hand in eigen boezem steken en de vraag stellen,
of ook onze inzichten eenmaal het lot zullen deelen der warmte- ·
stof­theorie. 4 l
Laat ons daarom scherpe kritiek uitoefenen op onze hypo-
thesen en theoriën, laat ons niet trachten hare tekortkomingen
i en feilen te bemantelen, maar liever haar bestaan erkennen,
E · ten einde onbevooroordeeld door waarnemingen en metingen de
U waarheid te kunnen ontsluieren. .
­ MIJNE HEEREN CURAroREN!
U Vergunt mij U dank te zeggen voor het vertrouwen in mü
y U gesteld ,` toen g§‘ mij voorgedragen hebt tot het hoogleeraars­
ambt aan deze universiteit, ter vervanging van den man, die W
E een harer sieraden was, wiens wetenschappelijke zin aan dege-
•i ' lijkheid gepaard, -zoowel op theoretisch als experimenteel ge-
t bied, hem een naam hebben doen verwerven in de wetenschap-
1 pelijke wereld. · - ­ .
Zwaar is derhalve de mij opgedragen taak; houdt U overtuigd,
dat het mün streven zgn zal door algeheele toewijding, door
E ‘
j nja l