HomeDe continuiteit in den ontwikkelingsgang der natuurkundePagina 20

JPEG (Deze pagina), 858.71 KB

TIFF (Deze pagina), 8.31 MB

PDF (Volledig document), 25.74 MB

f¢&Q,r4,;__*·_,,___`,`,__,__ ___&;,,/__,._‘_ ,;z,._______;_,,_g`,,,,.F_:,,­;%­..·­.•_.._,­, _ _ _ _ r W?-_Pr I vw ` in H v _
l
l
l
` 18
die chemische werking aan absorptie der stralen toe door de ‘ l`
ontleedbare lichamen, even als de vermeerdering van tempera-
tuur door absorptie der warmtestralen wordt voortgebracht; "
verder leerde hg dat het van de scheikundige natuur van het
lichaam afhangt welke stralen geabsorbeerd zullen worden, ter- _
wül de hoeveelheid door de optische eigenschappen bepaald
· g . wordt, daar het aantal der teruggekaatste complementair is aan
E dat der geabsorbeerde. In uitvoerige verhandelingen werden de
' proeven beschreven die tot deze stellingen geleid hadden; zoo ,
I werd met den door DRAPER uitgevonden photometer, uit een
mengsel van chloorgas en waterstof bestaande, de eerstgenoemde ‘
, stelling aangetoond, dat alleen de geabsorbeerde stralen de
ii werkzame waren, dat chloor als het gekleurde gas sommige
stralen tegen kon houden, zoodat de photometer in dit gas i `
, geplaatst, voor het licht ongevoelig bleef.
j Wierkelijk kan het dus voor niet te vroeg gerekend worden, ‘_
dat hem in 1875 de Rumfordmedaille door de Amerikaansohe
i akademie van kunsten en wetenschappen werd overhandigd i
i wegens züne onderzoekingen omtrent warmte en licht. e
Uit het groote tüdsverloop van dertig jaren tusschen het
,1 publiceeren züner onderzoekingen en de erkenning zijner ver- V
diensten, kan men opmaken hoe weinig opgemerkt zijn werk i
ij werd; het stond te hoog voor de meeste zijner tüdgenooten,
en het feit, dat in talrijke boeken over natuurkunde nog heden
li ten dage voorstellingen voorkomen in strüd met DRAPER’S
. opvatting, is wel het beste bewgs van de moeilijkheid, het V
subjectieve onzer waarnemingen te scheiden van het objectieve,
o ll