HomeDe continuiteit in den ontwikkelingsgang der natuurkundePagina 11

JPEG (Deze pagina), 808.66 KB

TIFF (Deze pagina), 8.31 MB

PDF (Volledig document), 25.74 MB

!
jl ‘ 9
il t y
9 verminderde, bij aanraken niet ophield, waardoor de lichamen
» tot het absolute nulpunt zouden afkoelen. En verder, hoe _
uit beweging de latente warmte te verklaren, waarbij een
‘ zeker iets, dat warmteverschünselen in volkomen bepaalde hoe- r
veelheden kan teweeg brengen, voor onbepaald langen tijd
- verborgen blüft en naar willekeur kan te voorschün geroepen
_ worden.
J a , denken kon men zich, dat de trillingen van den liohtether
een zoo fün orgaan als de gezichtszenuw kunnen aandoen en
` de trillingen van vaste, vloeibare _en gasvormige lichamen in
het teedere gehoororgaan eene gewaarwording kunnen opwek­
X ` ` ken , maar niet dat de op zich zelve niet waartenemen beweging,
die bij de scl1eikundige_ verbinding van waterstof en zuurstof '
_ in de knalgasvlam zou plaats vinden, de met groote kracht
samenhangende deelen van ijzer in zulk eene beweging kan
brengen, dat ze wegspatten. ` _ d
Men wilde zich niet tevreden stellen met het vage woord,
beweging der deeltjes, maar eisohte heldere, juiste begrippen ,
nauwkeurige omschrüving van de bewegingen, die bepaalde
verschijnselen veroorzaken, zoodat men met het oog des geestes
äj de deeltjes in hunne banen kon volgen, zooals men dit by de
geluids- en liohtverschijnselen in staat was te doen.
En ten slotte werd zegevierend gewezen op de gevolgtrekkin­
il gen uit het bestaan der stralende warmte af te leiden, die
V door talvan natuu1·kundigen, waaronder MELLONI en FORBES,
` tot voorwerp van onderzoek gekozen werd.
Neemt men, zooals bg de stralende warmte, waar, dat eene
ä
r, o,_v_ , nog ’. ` _ r *