HomeRechtsgeleerde adviezen in zake het kerkelijk conflictPagina 8

JPEG (Deze pagina), 707.01 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 41.67 MB

­
:‘ä
En 14. Kan het voornemen of het voorbehoud, om in rechten de'
verbindbaarheid van kerkelijke verordeningen of de rechtmatigheid
van kerkelijke bestuursdaden te betwisten, worden gequalificeerd als
kerkelijk vergrijp?
Gp deze vragen nu is in de eerste plaats een breedvoerig en D J
keurig advies ontvangen van Mr. A. J. W. Fancombe Sanders,
dat met zijn toestemming thans publiek wordt gemaakt.
Niet, dit versta men wel, als of de geachte opsteller van dit
ii advies hiermee ook maar eenigszins zou mogen geacht worden
voor de Geschorsten partij te hebben gekozen. .-8
Dit in het allerminste niet. Zijn advies strekt uitsluitend om een
wetenschappelijk oordeel over de rechtsquaestie uit te spreken,
gelijk elk rechtsgeleerde voor recht kan opkomen, ook al laat het j
geding waarin dit recht betwist wordt, hem als zoodanig geheel
ij onverschillig.
ih Des te meer voegt het hun echter den Heer Farncombe Sanders .
en de overigen Heeren, wier adviezen later verschijnen zullen, jj
hiermee openlijk hunne erkentelijkheid te betuigen, dat zij zich ,
de vele moeite aan dit onderzoek verbonden niet hebben laten
l verdrieten, en nog minder geschroomd hebben, om getuigenis ;
l voor wat recht was af te leggen, ook waar de publieke
J opinie, door eene oppervlakkige pers op doolpaden geleid, in den J
is waan verkeerde dat metterdaad het onrecht aan de zijde der ge- D
j schorsten was.
?
Namens de geschorsten voornoemd:
`ïj P. VAN SON.
ji J. BECHTl·l(;)LD.
{ W. F. BURE.
j Amsz‘em’zzm, IO Juni 1886. ,
{ __._.._
in
' l