HomeRechtsgeleerde adviezen in zake het kerkelijk conflictPagina 7

JPEG (Deze pagina), 769.60 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 41.67 MB

1 5
Kerkeraads is, te vergaderen te zamen met de niet geschorste
kerkeraadsleden, ten einde in die vergadering even zoovele stemmen
uit te brengen, als het leden provisioneel geschorst heeft?
5. Kan het op dien voet optreden, ook in het Kiescollegie?
_ ) 6. Kan het zich te Amsterdam, volgens de aldaar bestaande
regeling van het- beheer der kerkefondsen, alsdan beschouwen als
den lastgever van de Commissie van beheer en zich in dat beheer
mengen?
7. Is het Amsterdamsche beheersreglement te beschouwen als
een der reglementen bedoeld in art. 25 A. Regl. v. d. H. K.?
- X 8. Is zulk een reglement nietig, indien het niet is medegedeeld
aan het Classikaal bestuur?
9. Kennen de Synodale reglementen aan het Classikaal bestuur
de bevoegdheid toe kerkeraadsbesluiten, behalve in zake van een
geschil, te vernietigen?
IO. Bevatten de wijzigingen, bij besluit van I4 Dec. door den
Kerkeraad in het beheersreglement gebracht, bepalingen, die het
4 volgens de Synodale reglementen den Kerkeraad verboden was
in te maken?
1 1. Kunnen zij, die als leden van den Kerkeraad voor de besluiten
van 14 (of 7) December hebben gestemd, geacht worden·daardoor
bepalingen te hebben overtreden van art. 3 al. 2 Regl. v. K. Opz.
en Tucht?
12. Kunnen zij deswege worden vervolgd, door besturen, die van
oordeel zijn dat die besluiten reeds zijn vernietigd, ja dat evenzeer
wijzigingen vernietigd zijn voor IO jaren gemaakt en waaraan de
door de vervolgde-n goedgekeurde besluiten zich rechtstreeks aan- ¤
sloten?
i 13. Kan het feit, als kerkeraadslid voor eene in dat Collegie in
omvraag gebrachte lreglements-wijziging te hebben gestemd, aan-
leiding geven tot ontzetting van predikanten, ouderlingen en diakenen.
uit hunne kerkelijke betrekkingen, zoo het beschouwd wordt niet
`I op zich zelf, maar in verband met veronderstelde plannen, waarvan
de vervolgden vermoed worden zwanger te hebben gegaan doch
waaraan geene uitvoering is gegeven?
l