HomeRechtsgeleerde adviezen in zake het kerkelijk conflictPagina 6

JPEG (Deze pagina), 814.71 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 41.67 MB

. 4 _
Alle partijdigheid of vooringenomenheid moest te dezen zijn
uitgesloten. Zij konden zich zelven dan eerst verzekerd achten
verantwoord te zijn, en de meening van het vaderlandsch publiek
kon alleen dan op zuiverder baan worden geleid, zoo de stem kon
vernomen worden van wetenschappelijke mannen als zoodanig. _ ,
Tot hunne vreugde zijn zij er in geslaagd, eenige rechtsgeleerden
in Nederland bereid te vinden om ten deze getuigenis af te
leggen aangaande hetgeen recht is, en met niet
minder vreugde zagen ze in de uitgebrachte adviezen, dat allen
zonder onderscheid en zonder aarzelen, een iegelijk na zelfstandig
onderzoek, tot de slotsom waren gekomen, dat op bijna alle pun- ` i
ten het recht aan hunne zijde is. W
‘Dit doel B is bereikt, door aan elk dezer heeren een veertiental
vragen voor te leggen en hun een volledig stel van alle reglemen-
ten en schrifturen toe te zenden, die voor de volledige en juiste
beoordeeling van dit geschil ook maar eenigszins dienst konden
doen. Natuurlijk ook de [beweringen en schrifturen der tegenpartij.
_De bedoelde vragen waren van dezen inhoud :~ _Q·
·
i 1. Is de wijze, waarop art. 48 van het Regl. v. Kerk Opz. en
Tucht op de provisioneel geschorste leden van den Amsterdam- ·
schen Kerkeraad is toegepast, met letter en geest dier bepaling in
overeenstemming? e
2. Veroorloven art. 18 Alg. Regl. v. d. Herv. Kerk en art. 1
Regl. v. d. Kerkeraden, dat het Classikaal bestuur, wanneer het
een zeker aantal leden van den Kerkeraad eener gemeente provi~
sioneel geschorst heeft, in die gemeente doen gaat wat des Ker-
keraads is ?
Te vergelijken art. 86 Reg]. gearr. bij Kon. Besluit v. 7 januari ‘
1 1816 en art. 39 Kerkenordening v. 1619 (Groot Placcb. III. p.
467; art. 36 Kerkenordening v. 20 juni 1586 aldaar p. 448).
3. Waaruit volgt, dat in de gemeente, waarin het Classikaal
bestuur doet wat des Kerkeraads is, het Provinciaal kerkbestuur U
doet wat des Classikalen bestuurs is en zoo voort?
4. Behoort het Classikaal bestuur, daar waar het doet wat des
l