HomeRechtsgeleerde adviezen in zake het kerkelijk conflictPagina 56

JPEG (Deze pagina), 834.68 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 41.67 MB

l' j
f
54
,,geloofs in dien stichtingsbrief aangehaald zijn, of dat er naar
,,verwezen wordt. Is dat zoo, dan kan de vraag ontstaan: of de i
,,leer die verkondigd wordt, in overeenstemming is met die artikelen? `
,,Eenige jaren geleden werd de dienstdoende voorganger van een
,,congregatie van doopsgezinden van zijn bedehuis en zijn bediening {7
,,ontzet bij meerderheid der stemmen in zijne gemeente; maar hij .
,,bet‘wistte de regtmatigheid van het ontslag, en volhardde in zijne
,,pogingen om tot zijn bedehuis den toegang te verkrijgen, die
,,hem met geweld werd belet. Langs dien weg kwam het tot een
r_ ,,punt, waarop, ~ wat men ook van de onafhankelijkheid van
= ,,vrije kerken moge zeggen, - het noodig bleek dat een Collegie,
,,dat ,,niets dan een gewone regtbank" was, besliste wie nu eigent­ Q
,,lijk de h e u s c h e voorganger was in een doopsgezinde gemeente.
L ,,Ieder der strijdende partijen was even bereid om ,,te staan voor
i ,,den regterstoel des keizers"; en de voorganger klaagde zonder
,,verwijl zijn tegenstanders bij den strafregter aan wegens het 2
,,maken van oproer en openbaar schandaal, terwijl de gemeente
l ,,eene voorziening bij den burgerlijken regter verzocht om hunnen
,,aanklager te beletten het kerkgebouw te betreden of zic h al s .
ï ,,hun voorganger te gedragen. li
,,I-Iet I-Iof onderzocht den stichtingsbrief; ging na of de han-
, ,,deli·ngen der gemeente door dien stichtingsbrief al of niet werden
Y ,,gewettigd, en besliste ten slotte ten voordeele van den leeraar.
j ,,In een beschaafd land kan er geen vrijdom
,,bestaan van verpligtingen, die uit overeen-
­ ,,komst geboren zijn; en is die tot het uiterst ge- `
i ,,dreven onafhankelijkheid, waarop sommigen ‘
i ,,voo‘r godsdienstige genootschappen aanspraak `
i ,,maken, weinig meer dan een droom.”
l Aan de regterlijke beslissing zal de in ’t ongelijk gestelde partij, al is
ze Kerkbestuur tegenover een gemeentelid, zich hebben te onderwer­
i pen; - de regter heeft den sterken arm, en zij heeft dien niet_ X
i Iets geheel anders evenwel is de vraag, of zoodanig Bestuur, al` ,
' is het in ’t ongelijk gesteld, de andere partij toch niet als lid of j
i opziener der gemeente door een kerkelijk tuchtmiddel zal kunnen {
ä
l
$