HomeRechtsgeleerde adviezen in zake het kerkelijk conflictPagina 55

JPEG (Deze pagina), 869.45 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 41.67 MB

. . Y Y Y. 777.7. *777.-... .Y7.­.?«­--lY~­-­ï~-·¢-­­--­·-­· ­-­­»­-·
ss · “
staatskerken uiterst bevreemden zal, dat de wereldlijke regter in rl
’t geval kan geraken, om zelfs de beteekenis der artikelen van Q
een geloofsbelijdenis te onderzoeken, even goed als, en niet anders
dan, den zin en de strekking der conditiën van een brandpolis.
QD Zeer treffend is hetgeen te dien aanzien, naar aanleiding van de
opheffing der Iersche Staatskerk door een bekend en des-
i kundig Engelsch staatsman en parlementslid, the hon. ARTHUR
; ELLIOT, gezegd wordt op blz. 132 van zijn werk over Staat
{ en Kerk: ,,De uitdrukking vrij e kerk heeft aanleiding ge-
j ,,geven tot een in gewone kringen vrij algemeen misverstand aan-
$ _,,gaande de geheele ontheffing van vrijwillige kerkelijke vereeni- Q
W .,,gingen van de regtspraak der gewone regtbanken. Waar eigen-
_,,dom en burgerlijke regten in geding zijn, zullen in’t laatste ressort
i ,,die regtbanken, aan welke alleen ten slotte alle burgers verpligt
,,zijn zich te onderwerpen, noodwendig tusschen de strijdende
,,partijen te beslissen hebben. De algemeene overeenstemming der i
j ,,leden van eenig Kerkgenootschap kan het toevlugt nemen tot j
,,den wereldlijken regter beletten; maar als de strijd van weers-
ä ,,zijden warm wordt, dan is juist die overeenstemming een element
,,dat ontbreekt. De leden van eene vrije Kerk zijn, niet anders
_ ,,dan de. leden van andere vereenigingen, bij overeenkomst aan i
,,elkander gebonden; en als nu eene inbreuk op die overeenkomst
,,eenerzijds beweerd en anderzijds ontkend wordt, of als er geschil [
,,bestaat omtrent de uitlegging der overeenkomst, wie moet dan “
A ,,beslissen? Wat zou, oppervlakkig, schijnen meer buiten de be- vp
,,moeijing van een gewone regtbank te liggen, dan de vraag, of
,,de leer, die een leeraar van een Vrije Kerk verkondigt, de ware
,,1eer van die Kerk is? en wat zou meer tot de eigenaardige be-
,,voegdheid van die Kerk zelve schijnen te behooren, dan het
,,beslissen van de vraag, wie als dienstdoend leeraar in haar eigen
,,kerkgebouw optreden zal? En toch zijn dit zaken die, in den
_ ,,loop van de weinige laatste jaren, de burgerlijke regter
‘,,heeft moeten beslissen. Gelden worden vermaakt, om tot zekere
ngodsdienstige doeleinden, in den stichtingsbrief nader omschreven, Y
,,te worden besteed. Het kan best gebeuren, dat de artikelen des ä
l ` ,
è ,.