HomeRechtsgeleerde adviezen in zake het kerkelijk conflictPagina 53

JPEG (Deze pagina), 780.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 41.67 MB

51
verwezentlijking van die plannen, dan zouden de beschuldigden
vervolgd moeten worden wegens p ogin g tot het uitvoeren van
dat eindmisd rij f; - eene poging, die alleen mislukt is ten
gevolge van de door hen niet voorziene en van hunnen wil onaf-
hankelijke schorsing. Daarover intusschen lo opt het geding niet.
De eenige feiten, die geïncrimineerd zijn, bestaan in ’t overwe-
· gen en g o e d k e u r e n van bepaalde voorstellen. Zijn die feiten
nu niet onwettig in se, dan kunnen ze het alleen worden als
begin van uitvoering van een ander misdrijf, dat ni et in ’t ge-
ding is, en waarover dus het onderzoek thans niet mag loopen.
{ Zijn ze daarentegen reeds op ziehzelve strafbaar, dan is daarin
l reeds een voldoende grond voor veroordeeling gelegen, en mag
bij de toepassing der straf geene aanleiding tot verzwaring geno-
' men worden uit den zamenloop met een ander misdrijf, dat niet
behoorlijk in ’t geding is gebragt.
i Dat nu de besluiten niets bevatten, ’t welk bij de Reglementen
. verboden is, heb ik getracht aan te toonen bij vraag t i e n.
VEERTIENDE VRAAG.
Kan het zxaarvzczxwn 0f hal ï100röch01m’, uw in rgch/cn dc z«erbi1zrz'baar­
heir! van kcrkaläkc wer0r1z’e7zz`12gc7z 0f de rcchfzzzaiigrheizi van kcrkcläkc
berz‘uuï.m'aa'm ic bciwisicïz, worzicn gcqïzalijïcccrzi als kc·1’keZäk2xw;g1‘g7y>?
f Terwijl art. I5 Alg. Regl. den weg aanwijst, waarop men zijn
bezwaren tegen eene beslissing in een kerkelijk geschil kan doen
gelden, omvat art. 14 m. i; gelijke aanwijzing voor de beide in
deze veertiende vraag aangeduide gevallen. De algemeene uitdrukking
bezwaar omvat óók het geval van eene grief, die hierin bestaat
dat eene ve ro rd enin g óf door een onbevoegde autoriteit uit-
gevaardigd, óf in strijd met kerkelijke of wereldlijke wetten is, óf
dat eene b e s t u u r s d a a d onregtrnatig geacht wordt. In de
i eerste plaats dus moet m. i. redres gezocht worden langs kerke-
t lijken weg. Hoe evenwel, als de beslissing ten nadeele van den

ll